ძლიერი რეგიონები - ძლიერი საქართველოსთვის

ქ. ფო­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ა­ში

● აშშ-ის მთავ­რო­ბამ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­როს „აილენ­დის" კლა­სის ორი ხო­მალ­დი – „დი­ოს­კუ­რია“ და „ოჩამ­ჩი­რე“ გა­დას­ცა. ცე­რე­მო­ნია ფოთ­ში, სა­ნა­პი­რო დაც­ვის ბა­ზა­ზე გა­ი­მარ­თა. ღო­ნის­ძი­ე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რ­მა მა­მუ­კა ბახ­ტა­ძემ და ვი­ცე-პრე­მი­ერ­მა, ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რ­მა გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ამ გახ­ს­ნეს.

დამ­ს­წ­რე სა­ზო­გა­დო­ე­ბას სიტყ­ვით მი­მარ­თა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რ­მა: "სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და აშშ-ს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბა და პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბა ასეთ მა­ღალ დო­ნე­ზე არას­დ­როს ყო­ფი­ლა. შა­ვი ზღვა მსოფ­ლიო უსაფ­რ­თხო­ე­ბის არ­ქი­ტექ­ტუ­რა­ში აუცი­ლებ­ლად შე­ას­რუ­ლებს გან­სა­კუთ­რე­ბულ როლს. მო­ხა­რუ­ლი ვართ, რომ ჩვენს სტრა­ტე­გი­ულ პარ­ტ­ნი­ო­რებს კარ­გად ეს­მით შა­ვი ზღვის რე­გი­ო­ნი­სა და ჩვე­ნი ქვეყ­ნის რო­ლი მსოფ­ლიო უსაფ­რ­თხო­ე­ბის არ­ქი­ტექ­ტუ­რა­ში. მად­ლო­ბას ვუხ­დი ჩვენს მე­გობ­რებს ამ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მხარ­და­ჭე­რის­თ­ვის".

ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რ­მა გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ამ სა­ნა­პი­რო დაც­ვის 20 წლის იუბი­ლეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით სამ­კერ­დე ნიშ­ნით ათი თა­ნამ­შ­რო­მე­ლი და­ა­ჯილ­დო­ვა. ხო­მალ­დე­ბის გად­მო­ცე­მის პრო­ცეს­ში შე­ტა­ნი­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი წვლი­ლის­თ­ვის მი­ნის­ტ­რის მად­ლო­ბის სი­გე­ლე­ბი გა­და­ე­ცათ აშშ-ის სა­ნა­პი­რო დაც­ვი­სა და სა­ელ­ჩოს თავ­დაც­ვის მი­მარ­თუ­ლე­ბის მე­ნე­ჯე­რებს.

● ნი­კო ნი­კო­ლა­ძე 175–19 ოქ­ტომ­ბერს ფოთ­ში ნი­კო ნი­კო­ლა­ძის და­ბა­დე­ბი­დან 175 წლის­თა­ვი აღ­ნიშ­ნეს. იუბი­ლეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით ნი­კო ნი­კო­ლა­ძის ძეგ­ლ­თან გან­თავ­ს­და სა­ნო­ტა­ციო და­ფა. ფო­თის საზღ­ვაო ნავ­სად­გუ­რის მხარ­და­ჭე­რით კე­თილ­მო­ეწყო ტე­რი­ტო­რია და და­ირ­გო მწვა­ნე ნარ­გა­ვე­ბი.
სა­ზე­ი­მოდ გა­იხ­ს­ნა ნი­კო ნი­კო­ლა­ძის კოშ­კი, სა­დაც ქა­ლაქ ფო­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ინი­ცი­ა­ტი­ვით რეს­ტავ­რი­რე­ბუ­ლი ნი­კო­ლა­ძი­სე­უ­ლი ავე­ჯი გან­თავ­ს­და. კოშ­კის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი `ქარ­თუ ჯგუფ­მა~ და­ა­ფი­ნან­სა.

2019 წლი­დან სოფ­ლის მხარ­და­ჭე­რის პროგ­რა­მა აღ­დ­გე­ბა

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რე­გი­ო­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლის, მზია გი­ორ­გო­ბი­ა­ნის გან­ცხა­დე­ბით, 2019 წლი­დან აღ­დ­გე­ბა სოფ­ლის მხარ­და­ჭე­რის პროგ­რა­მა.
„ეს პროგ­რა­მა იქ­ნე­ბა რე­გი­ო­ნებ­ში გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი პრო­ექ­ტე­ბის ფონ­დის შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლი, ე.წ. ქვე­კომ­პო­ნენ­ტი. ამ ეტაპ­ზე ვმუ­შა­ობთ ად­გი­ლობ­რივ თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბებ­თან, რა­თა მო­სახ­ლე­ო­ბის უშუ­ა­ლო ჩარ­თუ­ლო­ბით სწო­რად შე­ირ­ჩეს პრო­ექ­ტე­ბი, აგ­რეთ­ვე – ფი­ნან­ს­თა სა­მი­ნის­ტ­როს­თან, რა­თა შე­ჯერ­დეს თან­ხის ოდე­ნო­ბა“, – აღ­ნიშ­ნავს მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლე.

თეთ­რიწყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● თეთ­რიწყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში არა­ლე­გა­ლუ­რი ნა­გავ­საყ­რე­ლე­ბის და­სუფ­თა­ვე­ბის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობს. მე­რი­ის შე­სა­ბა­მის­მა სამ­სა­ხუ­რებ­მა მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მას­შ­ტა­ბით შე­ის­წავ­ლეს და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი, რო­მელ­თა სა­ერ­თო ფარ­თო­ბი 163 300 კვ.მ-ს შე­ად­გენს.

სა­მუ­შა­ო­ე­ბი ეტა­პობ­რი­ვად ხორ­ცი­ელ­დე­ბა და მო­ი­ცავს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის და­სახ­ლე­ბებს, სა­დაც გან­სა­კუთ­რე­ბით მწვა­ვედ დგას არა­ლე­გა­ლუ­რი ნა­გავ­საყ­რე­ლე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი პრობ­ლე­მა.
სო­ფელ ჯორ­ჯი­აშ­ვილ­ში სა­ყო­ფაცხოვ­რე­ბო ნარ­ჩე­ნე­ბის­გან გა­სუფ­თავ­და სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რია, აგ­რეთ­ვე სო­ფე­ლი ღო­უ­ბა­ნიც, სა­დაც არა­ლე­გა­ლუ­რი ნა­გავ­საყ­რე­ლი გან­თავ­სე­ბუ­ლია და­სახ­ლე­ბულ პუნ­ქ­ტ­თან ახ­ლოს.
სა­მუ­შა­ო­ებს ახორ­ცი­ე­ლებს ტენ­დერ­ში გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი კომ­პა­ნია შპს „ბა­ზი­სი“. შეს­ყიდ­ვის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბით 15 999 ლარს შე­ად­გენს.

● ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი:
ქა­ლაქ თეთ­რიწყა­რო­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს დუმ­ბა­ძის ქუ­ჩი­სა და მიმ­დე­ბა­რე სა­მი ჩი­ხის მო­ას­ფალ­ტე­ბა, პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში მო­იხ­რე­შე­ბა გზის გვერ­დუ­ლე­ბიც.

● მიმ­დი­ნა­რე წელს გან­ხორ­ცი­ელ­და ქ. თეთ­რიწყა­რო­ში ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის ქუ­ჩის დარ­ჩე­ნი­ლი ნა­წი­ლის და მიმ­დე­ბა­რე ორი ჩი­ხის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­აც, პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში მო­ას­ფალ­ტ­და სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზა და მო­ეწყო სა­ნი­აღ­ვ­რე არ­ხე­ბი.
სა­ერ­თო ჯამ­ში ორი­ვე ქუ­ჩა­ზე რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია ჩა­უ­ტარ­და ერთ კი­ლო­მეტ­რამ­დე სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზას. სა­მუ­შა­ოს ღი­რე­ბუ­ლე­ბა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბით 318 315 ლარს შე­ად­გენს.

გურ­ჯა­ა­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● სო­ფე­ლი ვე­ლის­ცი­ხე მა­ლე კა­ხე­თის ერთ-ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ტუ­რის­ტუ­ლი ცენ­ტ­რი გახ­დე­ბა. ვე­ლის­ცი­ხის გა­ნა­შე­ნი­ა­ნე­ბის რე­გუ­ლი­რე­ბის სტრა­ტე­გი­ულ გეგ­მა­ზე მუ­შა­ო­ბა უკ­ვე მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ვე­ლის­ცი­ხის ვა­სო გო­ძი­აშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თე­ატ­რ­ში გა­ი­მარ­თა სტრა­ტე­გი­უ­ლი გეგ­მის პრე­ზენ­ტა­ცია, რო­მელ­შიც ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბაც მო­ნა­წი­ლე­ობ­და.
პრო­ექ­ტის შექ­მ­ნი­სა და სო­ფელ ვე­ლის­ცი­ხის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის იდეა გურ­ჯა­ა­ნის მა­ჟო­რი­ტარ დე­პუ­ტატ და­ვით სონ­ღუ­ლაშ­ვილს ეკუთ­ვ­ნის. პრო­ექ­ტის მი­ზა­ნია, ვე­ლის­ცი­ხეს და­უბ­რუნ­დეს სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის წი­ნან­დე­ლი ფუნ­ქ­ცია, გახ­დეს არ­ქი­ტექ­ტუ­რუ­ლად მიმ­ზიდ­ვე­ლი, მი­წის­ქ­ვე­შა გვი­რა­ბე­ბი­თა და კა­ფე-ბა­რე­ბით, მარ­ნე­ბი­თა და მეღ­ვი­ნე­ო­ბის ცენ­ტ­რის შექ­მ­ნით.

● 7–9 ნო­ემ­ბერს, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პირ­ვე­ლად, გა­ი­მარ­თე­ბა ღვი­ნი­სა და ალ­კო­ჰო­ლი­ა­ნი სას­მე­ლე­ბის ევ­რა­ზი­ის ქვეყ­ნე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო დე­გუს­ტა­ცია-კონ­კურ­სი სა­ხელ­წო­დე­ბით: „სა­ქარ­თ­ვე­ლო – ღვი­ნის სამ­შობ­ლო“. იგი ვა­ზი­სა და ღვი­ნის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის პატ­რო­ნა­ტით ჩა­ტარ­დე­ბა, ხო­ლო და­ხურ­ვის ცე­რე­მო­ნი­ას მეღ­ვი­ნე­ო­ბის ქა­ლაქ­ში მდე­ბა­რე `შა­ტო ზე­გა­ა­ნი~ უმას­პინ­ძ­ლებს.

ლა­გო­დე­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● სო­ფელ ჰე­რე­თის­კარ­ში „აჭა­რუ­ლი დღე­ე­ბი 2018“ გა­ი­მარ­თა. ზე­იმ­ზე მო­სულ სტუმ­რებს შე­ეძ­ლოთ და­ეთ­ვა­ლი­ე­რე­ბი­ნათ ძვე­ლი აჭა­რუ­ლი ტრა­დი­ცი­უ­ლი ნივ­თე­ბი, და­ე­გე­მოვ­ნე­ბი­ნათ სამ­ზა­რე­უ­ლო. გა­ი­მარ­თა სპორ­ტუ­ლი და გა­სარ­თო­ბი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბიც.
აჭა­რის დღე­ე­ბი ლა­გო­დე­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში მცხოვ­რებ აჭარ­ლებს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მერ­მა ჯონ­დო მდივ­ნიშ­ვილ­მა პი­რა­დად მი­უ­ლო­ცა.

ფეს­ტი­ვა­ლის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი არი­ან სა­თე­მო კავ­ში­რი „ჰე­რე­თი“ და ლა­გო­დე­ხის კულ­ტუ­რის, სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის საქ­მე­თა გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რი. ღო­ნის­ძი­ე­ბას სა­ფუძ­ვე­ლი 2017 წელს ჩა­ე­ყა­რა და იგი აჭა­რუ­ლი კულ­ტუ­რის წარ­მო­ჩე­ნას ემ­სა­ხუ­რე­ბა.

სიღ­ნა­ღის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● „სა­ქარ­თ­ვე­ლო ევ­რო­პულ გზა­ზე: DCFTA-ს მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის“ – ამ პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში შეხ­ვედ­რა გა­ი­მარ­თა სიღ­ნა­ღის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში. შეხ­ვედ­რას ეს­წ­რე­ბოდ­ნენ მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი გი­ორ­გი გო­გი­ლაშ­ვი­ლი, მე­რის მო­ად­გი­ლე თე­ი­მუ­რაზ ბა­ლარ­ჯიშ­ვი­ლი და ად­გი­ლობ­რი­ვი თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბის თა­ნამ­შ­რომ­ლე­ბი.
იმ­ს­ჯე­ლეს ევ­რო­კავ­შირ­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს შო­რის ღრმა და ყოვ­ლის­მომ­ც­ვე­ლი თა­ვი­სუ­ფა­ლი სა­ვაჭ­რო სივ­რ­ცის შე­სა­ხებ, მის ფა­სე­უ­ლო­ბებ­სა და მიზ­ნებ­ზე.

დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში მიმ­დი­ნა­რე ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი:
● ქვე­შე­თის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ ერ­თე­ულ­ში, ხა­დას ხე­ო­ბა­ში გზის 8,2 კმ სიგ­რ­ძის მო­ნაკ­ვე­თის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია;
● სოფ. ზე­მო მლე­თა­ში საყ­რ­დე­ნი კედ­ლის მოწყო­ბა;
● გუ­და­ურ­ში ერ­თ­კი­ლო­მეტ­რი­ა­ნი გზის მო­ნაკ­ვე­თის მო­ას­ფალ­ტე­ბა.
დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რის პირ­ველ­მა მო­ად­გი­ლემ გი­ორ­გი თა­ნი­აშ­ვილ­მა მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ის სივ­რ­ცი­თი მოწყო­ბის, ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის გან­ვი­თა­რე­ბის, არ­ქი­ტექ­ტუ­რი­სა და მშე­ნებ­ლო­ბის სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შ­რომ­ლებ­თან ერ­თად მიმ­დი­ნა­რე სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და­ათ­ვა­ლი­ე­რა და პრო­ექ­ტის დე­ტა­ლებს ად­გილ­ზე გა­ეც­ნო.
● უკა­ნაფ­შა­ვის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ ერ­თე­ულ­ში შე­მა­ვალ სო­ფელ შუ­აფხო­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს ნა­პირ­სა­მაგ­რის მოწყო­ბა. უხ­ვი ნა­ლე­ქის დროს მდი­ნა­რის კა­ლა­პო­ტი დიდ­დე­ბო­და და საფ­რ­თხეს უქ­მ­ნი­და მო­სახ­ლე­ო­ბას. დამ­ცა­ვი ჯე­ბი­რე­ბი ამ პრობ­ლე­მას მო­აგ­ვა­რებს.

მარ­ტ­ვი­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● ქა­ლაქ მარ­ტ­ვილ­ში ში­და­სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზებ­ზე – თბი­ლი­სის, შე­რო­ზი­ას და და­დი­ა­ნის ქუ­ჩებ­ზე ას­ფალ­ტ­ბე­ტო­ნის სა­ფა­რი იგე­ბა. ჯამ­ში მო­წეს­რიგ­დე­ბა 1 464 მეტ­რის გზა.
თბი­ლი­სის ქუ­ჩა­ზე მიმ­დი­ნა­რე სა­მუ­შა­ო­ებს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რის პირ­ვე­ლი მო­ად­გი­ლე და­ვით სურ­მა­ვა მე­რი­ის ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის, ურ­ბა­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და არ­ქი­ტექ­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შ­რომ­ლებ­თან ერ­თად გა­ეც­ნო.
პრო­ექ­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 351 303 ლარს შე­ად­გენს. სა­მუ­შა­ო­ე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რე­გი­ო­ნებ­ში გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი პრო­ექ­ტე­ბის ფონ­დი­სა და ად­გი­ლობ­რი­ვი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის და­ფი­ნან­სე­ბით სრულ­დე­ბა.

ზუგ­დი­დის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● პო­ლო­ნელ­მა ექ­ს­პერ­ტებ­მა, საკ­რე­ბუ­ლოს თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე მა­მუ­კა წო­წე­რი­ას­თან და მე­რი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან ერ­თად, ანაკ­ლი­ის ღრმაწყ­ლო­ვა­ნი პორ­ტის სამ­შე­ნებ­ლო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და­ათ­ვა­ლი­ე­რეს.
ანაკ­ლი­ის პორ­ტის პირ­ვე­ლი ფა­ზის მშე­ნებ­ლო­ბის დას­რუ­ლე­ბა 2020 წლის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში იგეგ­მე­ბა. პრო­ექტს „ანაკ­ლი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის კონ­სორ­ცი­უ­მი“ ახორ­ცი­ე­ლებს.
● სა­მეგ­რე­ლო-ზე­მო სვა­ნე­თის გუ­ბერ­ნა­ტო­რის, ალექ­სან­დ­რე მო­წე­რე­ლი­ას ინი­ცი­ა­ტი­ვით, თხი­ლის მავ­ნე­ბელ­თან ბრძო­ლა "კარ­და­კარ“ პრინ­ცი­პით და­იწყე­ბა.
ალექ­სან­დ­რე მო­წე­რი­ლი­ამ თხი­ლის მავ­ნე­ბელ­თან ბრძო­ლის მას­შ­ტა­ბუ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის გეგ­მა მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რებს, საკ­რე­ბუ­ლოს თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე­ებს, სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის დარ­გ­ში მო­მუ­შა­ვე მეც­ნი­ე­რებს, აგ­რო­ნო­მებს, და დარ­გის სხვა სპე­ცი­ა­ლის­ტებს გა­აც­ნო.

სე­ნა­კის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● ფოცხოს ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ ერ­თე­ულ­ში, ლე­ძა­ძა­მე-ფოცხოს სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზა­ზე, დას­რულ­და გზის მოხ­რეშ­ვა-დატ­კეპ­ნის მო­სამ­ზა­დე­ბე­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და ამ­ჟა­მად ას­ფალ­ტ­ბე­ტო­ნის სა­ფა­რი იგე­ბა. რამ­დე­ნი­მე დღე­ში ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი ახა­ლი, კე­თილ­მოწყო­ბი­ლი სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზით ისარ­გებ­ლე­ბენ.
● ლე­ძა­ძა­მეს ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ ერ­თე­ულ­ში, სო­ფელ ლე­გო­გი­ე­ში, მიმ­დი­ნა­რე­ობს მო­სამ­ზა­დე­ბე­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი ბე­ტო­ნის სა­ფა­რის და­სა­გე­ბად.
● 18 ოქ­ტომ­ბ­რი­დან სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზის სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და­იწყო ხორ­შის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ ერ­თე­ულ­ში. პრო­ექ­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 1 646 025 ლარს შე­ად­გენს.

ჩხო­როწყუს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მერ­მა და­თო გო­გუ­ამ და მე­რის პირ­ველ­მა მო­ად­გი­ლემ გო­ჩა ჩი­ქო­ვან­მა, მე­რის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თან და სოფ­ლის მა­ჟო­რი­ტარ დე­პუ­ტატ­თან ერ­თად, სო­ფელ ზუმ­ში მიმ­დი­ნა­რე გზის სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და­ათ­ვა­ლი­ე­რეს. სა­სოფ­ლო გზის 2 კმ-ზე ას­ფალ­ტ­ბე­ტო­ნი და­ი­გე­ბა. ამ ეტაპ­ზე მიმ­დი­ნა­რე­ობს გზის მოხ­რეშ­ვა. პრო­ექტს რე­გი­ო­ნა­ლუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის ფონ­დი 490 000 ლა­რით აფი­ნან­სებს. გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია ასე­ვე სა­ნი­აღ­ვ­რე არ­ხე­ბის მოწყო­ბა. სა­მუ­შა­ო­ე­ბი 2018 წლის 17 დე­კემ­ბერს უნ­და დამ­თავ­რ­დეს.

ბოლ­ნი­სის  მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● სო­ფელ ტა­ლა­ვერ­ში მო­სახ­ლე­ო­ბის­თ­ვის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პრო­ექ­ტი გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა – ში­და­სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზის კე­თილ­მოწყო­ბა და­იწყო. მიმ­დი­ნა­რე წლის ბო­ლომ­დე, სო­ფელ­ში 925 გრძივ მეტ­რ­ზე 18 სმ სის­ქის ბე­ტო­ნის სა­ფა­რი და­ი­გე­ბა. კომ­ფორ­ტუ­ლი გზით 7000 ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რი ისარ­გებ­ლებს.
ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რულ პრო­ექტს ტენ­დერ­ში გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი კომ­პა­ნია შე­ას­რუ­ლებს. ამ ეტაპ­ზე მძი­მე ტექ­ნი­კა მო­სამ­ზა­დე­ბელ სა­მუ­შა­ო­ებს ახორ­ცი­ე­ლებს.

პრო­ექ­ტი რე­გი­ო­ნებ­ში გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი პრო­ექ­ტე­ბის ფონ­დი­სა და ად­გი­ლობ­რი­ვი ბი­უ­ჯე­ტის თა­ნა­და­ფი­ნან­სე­ბით გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა, სა­ერ­თო ღი­რე­ბუ­ლე­ბით 700 000 ლა­რი.
სა­მუ­შა­ოს მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბას მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი და­ვით შე­რა­ზა­დიშ­ვი­ლი ქვე­მო ქარ­თ­ლის გუ­ბერ­ნა­ტო­რის მო­ად­გი­ლეს­თან, ზა­ურ დარ­გალ­თან ერ­თად გა­ეც­ნო.

● გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის კომ­პა­ნი­ამ სო­ფელ ტა­ლა­ვე­რის ერ­თი უბ­ნის სას­მე­ლი წყლის სის­ტე­მის მოწყო­ბის საპ­რო­ექ­ტო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და­იწყო.
მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი სო­ფელ ტა­ლა­ვერ­ში ად­გი­ლობ­რივ მო­სახ­ლე­ო­ბა­სა და გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის კომ­პა­ნი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შეხ­ვ­და.

გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის კომ­პა­ნი­ის საპ­რო­ექ­ტო დე­პარ­ტა­მენ­ტის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ამ­ჟა­მად სო­ფელ ტა­ლა­ვერ­ში სა­ვე­ლე სა­მუ­შო­ებს ატა­რე­ბენ, რის სა­ფუძ­ველ­ზეც, და­ახ­ლო­ე­ბით ერთ კვი­რა­ში, საპ­რო­ექ­ტო დო­კუ­მენ­ტა­ცია მომ­ზად­დე­ბა.
პრო­ექ­ტის შედ­გე­ნის შემ­დეგ გა­მოცხად­დე­ბა სამ­შე­ნებ­ლო ტენ­დე­რი, რომ­ლის დას­რუ­ლე­ბაც და­ახ­ლო­ე­ბით 80-მდე ოჯახს სას­მე­ლი წყლის პრობ­ლე­მას სა­ბო­ლო­ოდ მო­უგ­ვა­რებს. სო­ფელ ტა­ლა­ვე­რის ძი­რი­თა­დი ნა­წი­ლი ამ­ჟა­მად წყა­ლუზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლია. სო­ფელ­ში რამ­დე­ნი­მე ის­ტო­რი­უ­ლი წყა­რო და ათე­უ­ლო­ბით სა­უბ­ნო ონ­კა­ნია, რი­თაც მო­სახ­ლე­ო­ბა სარ­გებ­ლობს.

ბოლ­ნი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ამ ბო­ლო წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, აღ­ნიშ­ნულ სო­ფელ­ში, სას­მე­ლი წყლის სა­კითხის გა­და­საჭ­რე­ლად, არა­ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა.
კერ­ძოდ: 2013 წელს მო­აწყო სას­მე­ლი წყლის ორი ჭა­ბურ­ღი­ლი ქსელ­თან ერ­თად; 2014 წელს – სას­მე­ლი წყლის რე­ზერ­ვუ­ა­რის სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო, სას­მე­ლი წყლის სის­ტე­მი­სა და ჭა­ბურ­ღი­ლის მოწყო­ბის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი; 2015 წელს – სას­მე­ლი წყლის სის­ტე­მე­ბის მო­წეს­რი­გე­ბა.

● ქა­ლაქ ბოლ­ნისს კი­დევ ერ­თი ქვა­ფე­ნი­ლი­ა­ნი ქუ­ჩა შე­ე­მა­ტე­ბა. ტენ­დერ­ში გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი კომ­პა­ნია შო­თა რუს­თა­ვე­ლის ქუ­ჩა­ზე ად­გი­ლობ­რი­ვი ბა­ზალ­ტით ქვა­ფე­ნილს და­ა­გებს. სა­მუ­შა­ო­ე­ბი კომ­პა­ნი­ამ 45 კა­ლენ­და­რუ­ლი დღის ვა­და­ში უნ­და და­ას­რუ­ლოს. პრო­ექ­ტი ად­გი­ლობ­რი­ვი ბი­უ­ჯე­ტის და­ფი­ნან­სე­ბით გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში მო­ეწყო­ბა ტრო­ტუ­ა­რე­ბი და ბორ­დი­უ­რე­ბი. სა­მუ­შა­ო­ებ­ზე ად­გი­ლობ­რი­ვი მცხოვ­რებ­ლე­ბი და­საქ­მ­დე­ბი­ან.

● სო­ფელ რა­ჭი­სუბ­ნის ში­დაგ­ზე­ბის კე­თილ­მოწყო­ბის სამ­შე­ნებ­ლო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი აქ­ტი­ურ ფა­ზა­შია. ტენ­დერ­ში გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი კომ­პა­ნია რამ­დე­ნი­მე ქუ­ჩა­ზე, სა­დაც ამ დრომ­დე არ ყო­ფი­ლა კე­თილ­მოწყო­ბი­ლი გზა, ას­ფალ­ტის სა­ფარს აგებს. შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბის სა­ერ­თო მო­ცუ­ლო­ბა 1700 გრძი­ვი მეტ­რია.
მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი და­ვით შე­რა­ზა­დიშ­ვი­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბას ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის უფ­როს­თან ერ­თად გა­ეც­ნო.

და­ვით შე­რა­ზა­დიშ­ვი­ლი: "საგ­ზაო ინ­ფარ­ს­ტ­რუქ­ტუ­რის გა­მარ­თ­ვის მიზ­ნით, მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში აქ­ტი­უ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. სო­ფელ რა­ჭი­სუბ­ნის რამ­დე­ნი­მე ქუ­ჩა­ზე ში­და­სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზე­ბის კე­თილ­მოწყო­ბა უახ­ლო­ეს პე­რი­ოდ­ში დას­რულ­დე­ბა. ამ ქუ­ჩებ­ზე, სოფ­ლის და­არ­სე­ბის დღი­დან, არ ყო­ფი­ლა ას­ფალ­ტი­რე­ბუ­ლი გზა. ჩვენ­თ­ვის უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სია, რომ ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი მო­სახ­ლე­ო­ბის რე­ა­ლურ სა­ჭი­რო­ე­ბებ­ზეა მორ­გე­ბუ­ლი".

● ქა­ლაქ ბოლ­ნი­სის ცენ­ტ­რა­ლურ ქუ­ჩა­ზე ტრო­ტუ­ა­რე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ძვე­ლი ფი­ლე­ბის დე­მონ­ტა­ჟის შემ­დეგ და­იწყო ბა­ზალ­ტის ახა­ლი ფი­ლე­ბის და­გე­ბა. სა­მუ­შაო უახ­ლო­ეს პე­რი­ოდ­ში დას­რულ­დე­ბა. პრო­ექ­ტი რე­გი­ო­ნებ­ში გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი პრო­ექ­ტე­ბის ფონ­დი­სა და ად­გი­ლობ­რი­ვი ბი­უ­ჯე­ტის თა­ნა­და­ფი­ნან­სე­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.

დმა­ნი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● სო­ფელ ამამ­ლო­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და ქ. თბი­ლი­სის ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზი­სა და ფილ­ტ­ვის და­ა­ვა­დე­ბა­თა ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი. ექიმ­თა ჯგუ­ფი შეხ­ვ­და მო­სახ­ლე­ო­ბას, ისა­უბ­რეს ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზის და­ა­ვა­დე­ბა­ზე, მის დრო­ულ დი­აგ­ნოს­ტი­კა­სა და მკუ­ნა­ლო­ბა­ზე. მსურ­ვე­ლებს ჩა­უ­ტარ­დათ გა­მოკ­ვ­ლე­ვე­ბი და მი­ე­ცათ შე­სა­ბა­მი­სი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა.
შეხ­ვედ­რა დმა­ნი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ის ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სის, მე­გი ედი­ბე­რი­ძის თა­ოს­ნო­ბით გა­ი­მარ­თა.

მარ­ნე­უ­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● მარ­ნე­უ­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ა­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ორ­გა­ნი­ზე­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის „აღ­მო­სავ­ლეთ-და­სავ­ლეთ მა­გის­ტ­რა­ლის (E 60) ალ­გე­თი-სა­დახ­ლოს მო­ნაკ­ვე­თის“ პრო­ექ­ტის სკო­პინ­გის ან­გა­რი­შის სა­ჯა­რო გან­ხილ­ვა გა­ი­მარ­თა.
ან­გა­რი­შის გან­ხილ­ვას ეს­წ­რე­ბოდ­ნენ მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რის მო­ვა­ლე­ო­ბის შემ­ს­რუ­ლე­ბე­ლი ზა­ურ ტა­ბა­ტა­ძე, თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბის თა­ნამ­შ­რომ­ლე­ბი და სა­კითხით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი სხვა პი­რე­ბი.
სა­ჯა­რო გან­ხილ­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა, შე­ნიშ­ვ­ნე­ბი­სა და მო­საზ­რე­ბე­ბის წარ­დ­გე­ნა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნე­ბის­მი­ერ წარ­მო­მად­გე­ნელს შე­ეძ­ლო.

● მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში გრძელ­დე­ბა და­სუფ­თა­ვე­ბის მას­შ­ტა­ბუ­რი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი. ამ ეტა­პის­თ­ვის, ა(ა­)იპ „სუფ­თა მარ­ნე­უ­ლის“ ძა­ლის­ხ­მე­ვით ნარ­ჩე­ნე­ბის­გან გა­სუფ­თავ­და ოთხი ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­უ­ლი ერ­თე­უ­ლის 18 სო­ფე­ლი.
სტი­ქი­უ­რი ნა­გავ­საყ­რე­ლე­ბის და­სუფ­თა­ვე­ბის მიზ­ნით გა­ტა­რე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის შე­დე­გად, ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­უ­ლი ერ­თე­უ­ლე­ბი­დან 54 ნა­გავ­მ­ზი­დით ჯამ­ში 540 კუ­ბუ­რი მეტ­რი ნარ­ჩე­ნია გა­ტა­ნი­ლი.
მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სოფ­ლებ­ში და­სუფ­თა­ვე­ბის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მო­მა­ვალ­შიც გაგ­რ­ძელ­დე­ბა.
скачать dle 12.0