თეთ­რიწყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● თეთ­რიწყა­რო­ში რე­გი­ო­ნუ­ლი და­საქ­მე­ბის ფო­რუ­მი გა­ი­მარ­თა, რო­მელ­შიც მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღო ქვე­მო ქარ­თ­ლის რე­გი­ო­ნის 20-მდე მსხვილ­მა დამ­საქ­მე­ბელ­მა და 200-მდე სა­მუ­შა­ოს მა­ძი­ე­ბელ­მა. ფო­რუ­მის ფარ­გ­ლებ­ში და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პი­რებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დათ, გას­ც­ნო­ბოდ­ნენ რე­გი­ონ­ში მოქ­მედ კომ­პა­ნი­ებს და აქ­ტი­უ­რი ვა­კან­სი­ე­ბის შე­სა­ხებ მი­ე­ღოთ ინ­ფორ­მა­ცია. ასე­ვე ად­გილ­ზე გას­ც­ნო­ბოდ­ნენ ფო­რუმ­ზე წარ­მოდ­გე­ნილ დამ­საქ­მე­ბელ­თა შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებ­სა და პი­რო­ბებს.

ფო­რუ­მი გა­ი­მარ­თა ასო­ცი­ა­ცია "სამ­ხა­რეო გან­ვი­თა­რე­ბა მო­მა­ვა­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­თ­ვის" (RDFG)-ის და­საქ­მე­ბის პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში და სო­ცი­ა­ლუ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით. ფო­რუ­მი გახ­ს­ნეს და და­საქ­მე­ბის პროგ­რა­მის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა­ზე ისა­უბ­რეს RDFG-ის თეთ­რიწყა­როს გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ექ­ტის მე­ნე­ჯერ­მა ნე­ლი რე­ვა­ზიშ­ვილ­მა, RDFG–ის და­საქ­მე­ბის პროგ­რა­მის მრჩე­ველ­მა ლე­ლა მა­ი­სუ­რა­ძემ და სო­ცი­ა­ლუ­რი სა­ა­გენ­ტოს და­საქ­მე­ბის პროგ­რა­მე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­როს­მა მა­რი­ამ ბე­ზა­რაშ­ვილ­მა.

და­საქ­მე­ბის ფო­რუ­მი მიზ­ნად ისა­ხავს ად­გი­ლობ­რივ სა­მუ­შა­ოს მა­ძი­ებ­ლებს გა­უ­ად­ვი­ლოს წვდო­მა არ­სე­ბულ ვა­კან­სი­ებ­ზე, ხო­ლო დამ­საქ­მებ­ლებს კი და­ეხ­მა­როს ახა­ლი კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი კად­რე­ბის მო­ძი­ე­ბა­ში. ფო­რუმ­ზე ასე­ვე წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იყო ევ­რო­კავ­ში­რის მხარ­და­ჭე­რით მიმ­დი­ნა­რე RDFG-ის თეთ­რიწყა­როს გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი პირ­ვე­ლი საგ­რან­ტო კონ­კურ­სის რამ­დე­ნი­მე გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლიც.

ფო­რუმს მოწ­ვე­ულ სტუმ­რებ­თან ერ­თად ეს­წ­რე­ბო­და თეთ­რიწყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რის პირ­ვე­ლი მო­ად­გი­ლე მალ­ხაზ სა­მაშ­ვი­ლი.

● სო­ფელ ქო­სა­ლარ­ში, 11 სექ­ტემ­ბერს ქვე­მო ქარ­თ­ლის გუ­ბერ­ნა­ტო­რის შო­თა რეხ­ვი­აშ­ვი­ლის და თეთ­რიწყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მო­სახ­ლე­ო­ბას­თან შეხ­ვედ­რი­სას, ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის მი­ერ სას­მე­ლი წყლის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და­სა­ხე­ლე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მის გა­და­საჭ­რე­ლად, წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის ში­და ქსელ­ზე შე­სა­ბა­მი­სი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი აქ­ტი­უ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს. შე­დე­გად, უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი იქ­ნე­ბა მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში სას­მე­ლი წყლის თა­ნა­ბა­რი გა­ნა­წი­ლე­ბა და წყლის რე­სურ­სე­ბის რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ხარ­ჯ­ვა.

წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის­თ­ვის მიმ­დი­ნა­რე სა­მუ­შა­ო­ებს ად­გილ­ზე გა­ეც­ნენ თეთ­რიწყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რის პირ­ვე­ლი მო­ად­გი­ლე მალ­ხაზ სა­მაშ­ვი­ლი, მე­რის მო­ად­გი­ლე ბერ­დია ხვის­ტა­ნი და ა(ა­)იპ "თეთ­რიწყა­რო წყა­ლის" დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი გო­ცი­რი­ძე.

● WAშH სა­კითხე­ბის გან­ხილ­ვა: სას­მე­ლი წყლის სა­ნი­ტა­რი­ი­სა და ჰი­გი­ე­ნის სფე­რო­ში არ­სე­ბუ­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის ეფექ­ტი­ა­ნად გა­დაჭ­რის­თ­ვის, თეთ­რიწყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რია აქ­ტი­უ­რად თა­ნამ­შ­რომ­ლობს გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის ქსელ­თან (CENN).

WAშH სა­კითხე­ბის (წყა­ლი, სა­ნი­ტა­რია და ჰი­გი­ე­ნა) მოგ­ვა­რე­ბის მიზ­ნით, მიმ­დი­ნა­რე წლის ოქ­ტომ­ბ­რის თვი­დან და­იწყე­ბა ერ­თობ­ლი­ვი სა­პი­ლო­ტო პრო­ექ­ტე­ბი თეთ­რიწყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ გოლ­თე­თის სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში და სო­ფელ წინ­წყა­როს სა­ბავ­შ­ვო ბაღ­ში: შე­იც­ვ­ლე­ბა სას­მე­ლი წყლის ავ­ზე­ბი და და­მონ­ტაჟ­დე­ბა ფილ­ტ­რე­ბი, შე­მო­ი­ღო­ბე­ბა გოლ­თე­თის სკო­ლის ტე­რი­ტო­რია.

დე­დოფ­ლის­წყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● დე­დოფ­ლის­წყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი ნი­კო­ლოზ ჯა­ნი­აშ­ვი­ლი დე­დოფ­ლის­წყა­როს რე­გი­ო­ნა­ლუ­რი ჯან­დაც­ვის ცენ­ტ­რის დე­დოფ­ლის­წყა­როს კლი­ნი­კას ეწ­ვია, სა­დაც "კო­ტე მარ­და­ლე­იშ­ვი­ლის სა­მე­დი­ცი­ნო ცენ­ტ­რი" უფა­სო სა­მე­დი­ცი­ნო კონ­სულ­ტა­ცი­ებს ატა­რებს. მო­სახ­ლე­ო­ბას სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცა მი­ე­ღო მა­ღალ­კ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­უ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბა, მათ შო­რის: ურო­ლო­გის, ონ­კო­ლო­გის, გას­ტ­რო­ენ­ტე­რო­ლო­გის, ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გის, თავ-კის­რის ქი­რურ­გის, მა­მო­ლო­გი­სა და გი­ნე­კო­ლო­გის.

უფა­სო სა­მე­დი­ცი­ნო კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი კა­ხე­თის მხა­რე­ში სა­ხელ­მ­წი­ფო რწმუ­ნე­ბუ­ლის – გუ­ბერ­ნა­ტო­რის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ი­სა და დე­დოფ­ლის­წყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ად­გი­ლობ­რი­ვი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მხარ­და­ჭე­რით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.

ლა­გო­დე­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● სო­ფელ ჰე­რე­თის­კარ­ში გზის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია მიმ­დი­ნა­რე­ობს. მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი ჯონ­დო მდივ­ნიშ­ვი­ლი პირ­ველ მო­ად­გი­ლეს­თან ზუ­რაბ ჯა­ფა­რი­ძეს­თან ერ­თად სა­მუ­შო­ებს ად­გილ­ზე გა­ეც­ნო. 1 750 გრძივ მეტ­რ­ზე ას­ფალ­ტ­ბე­ტო­ნის სა­ფა­რი და­ი­გე­ბა. საგ­ზაო ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის პრო­ექ­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 354 000 ლა­რია.


ჩო­ხა­ტა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში
● ჩო­ხა­ტა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი ირაკ­ლი კუ­ჭა­ვა, საკ­რე­ბუ­ლოს თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე ზა­ალ მა­მა­ლა­ძე და საკ­რე­ბუ­ლოს სა­ფი­ნან­სო-სა­ბი­უ­ჯე­ტო კო­მი­სი­ის თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე აკა­კი ყა­ჭე­იშ­ვი­ლი ნორ­ვე­გი­ის ელ­ჩის მო­ად­გი­ლეს, ვე­გარდ სტრენ­ს­რელს, ნორ­ვე­გი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­როს წარ­მო­მად­გე­ნელ კრის­ტინ-აგ­ნე­ტა ვაჰ­ლ­ბერგს და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ად­გი­ლობ­რივ თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბა­თა ეროვ­ნუ­ლი ასო­ცი­ა­ცი­ის აღ­მას­რუ­ლე­ბელ დი­რექ­ტორ და­ვით მე­ლუ­ას შეხ­ვ­დ­ნენ.
ნორ­ვე­გი­ელ­მა დიპ­ლო­მატ­მა აღ­ნიშ­ნა, რომ ვი­ზი­ტის მი­ზა­ნია ათეა-სთან ერ­თად გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი იმ პრო­ექ­ტე­ბის შე­დე­გე­ბის გაც­ნო­ბა, რომ­ლე­ბიც ად­გი­ლობ­რი­ვი თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა.

შეხ­ვედ­რა­ზე მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლებ­მა და სტუმ­რებ­მა სხვა­დას­ხ­ვა სფე­რო­ში ორ­მ­ხ­რი­ვი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ბი გა­ნი­ხი­ლეს.

სიღ­ნა­ღის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● ქა­ლაქ სიღ­ნაღ­ში მრა­ვალ­ფუნ­ქ­ცი­უ­რი, სპორ­ტულ-გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი კომ­პ­ლექ­სი აშენ­დე­ბა. სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი სიღ­ნა­ღის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მერ­მა გი­ორ­გი გო­გი­ლაშ­ვილ­მა და მე­რის მო­ად­გი­ლემ თე­ი­მუ­რაზ ბა­ლარ­ჯიშ­ვილ­მა და­ათ­ვა­ლი­ე­რეს.
კომ­პ­ლექ­სი, რომ­ლის მშე­ნებ­ლო­ბა 2021 წელს დას­რულ­დე­ბა, და­ხუ­რულ სა­ცუ­რაო აუზს, სპორ­ტულ მო­ედ­ნებს, სა­კონ­ფე­რენ­ციო დარ­ბაზს და სას­ტუმ­როს მო­ი­ცავს. რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის შემ­დეგ ქა­ლაქ სიღ­ნაღს სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის მქო­ნე პირ­ვე­ლი სპორ­ტუ­ლი კომ­პ­ლექ­სი ექ­ნე­ბა.

● სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სტა­ტის­ტი­კის ეროვ­ნუ­ლი სამ­სა­ხუ­რი, გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის (UNISEF) წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბის მხარ­და­ჭე­რით, 2018 წლის 20 სექ­ტემ­ბ­რი­დან 20 დე­კემ­ბ­რის ჩათ­ვ­ლით სიღ­ნა­ღის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში „მრა­ვა­ლინ­დი­კა­ტო­რულ კლას­ტე­რულ კვლე­ვას“ ჩა­ა­ტა­რებს. კვლე­ვის ფარ­გ­ლებ­ში მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მო­ნა­ცე­მე­ბი შეგ­როვ­დე­ბა გა­რე­მოს დაც­ვა­ზე, გა­ნათ­ლე­ბა­ზე, ბავ­შ­ვ­თა გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და ჯან­დაც­ვა­ზე. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რადღე­ბა ად­რე­ულ ქორ­წი­ნე­ბა­სა და ქალ­თა ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბას მი­ექ­ცე­ვა.

დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში
● დუ­შე­თის "ჯე­ო­ჰოს­პი­ტალ­სის" ინი­ცი­ა­ტი­ვი­თა და დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ის დახ­მა­რე­ბით, და­ბა ჟინ­ვალ­ში გა­ი­მარ­თა უფა­სო სა­მე­დი­ცი­ნო აქ­ცია. მო­სახ­ლე­ო­ბას სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბას უწევ­დ­ნენ კლი­ნი­კის სხვა­დას­ხ­ვა პრო­ფი­ლის ექი­მე­ბი. გა­მოკ­ვ­ლე­ვით 50-მა ადა­მი­ან­მა ისარ­გებ­ლა.
აქ­ცია არ არის ერ­თ­ჯე­რა­დი.

● ორ­გა­ნი­ზა­ცია People in Need ახორ­ცი­ე­ლებს ევ­რო­კავ­ში­რის მი­ერ და­ფი­ნან­სე­ბულ პრო­ექტს – "სა­მო­ქა­ლა­ქო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი ევ­რო­პას­თან თა­ვი­სუ­ფა­ლი ვაჭ­რო­ბის მხარ­და­სა­ჭე­რად", რომ­ლის ფარ­გ­ლებ­ში გა­ი­მარ­თა პრე­ზენ­ტა­ცია თე­მა­ზე: „ევ­რო­პას­თან თა­ვი­სუ­ფა­ლი ვაჭ­რო­ბის ღრმა და ყოვ­ლის­მომ­ც­ვე­ლი სა­ვაჭ­რო სივ­რ­ცის (DCFTA) ზო­გა­დი ას­პექ­ტე­ბი". პრე­ზენ­ტა­ცი­ას ეს­წ­რე­ბოდ­ნენ სოფ­ლად თემ­თა გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, დუ­შე­თის ფერ­მერ­თა კლუ­ბის წევ­რე­ბი, კო­ო­პე­რა­ტი­ვე­ბის წევ­რე­ბი და მცი­რე მე­წარ­მე­ე­ბი.

ბოლ­ნი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● "ბოლ­ნის­ქა­ლა­ქო­ბა 2018". ქა­ლაქ ბოლ­ნი­სის ის­ტო­რი­უ­ლი უბა­ნი მრა­ვალ­ფე­რო­ვან­მა ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­მა მო­იც­ვა: წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იყო ქარ­თუ­ლი ხალ­ხუ­რი სიმ­ღე­რი­სა და საკ­რა­ვე­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო მუ­ზე­უ­მის ექ­ს­პო­ნა­ტე­ბი; ბოლ­ნი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი­სა და ქვე­მო ქარ­თ­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტე­ბის ეთ­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი კუთხე­ე­ბი; სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხე­ო­ბის ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის, სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის პრო­დუქ­ცი­ი­სა და ქარ­თუ­ლი ნუგ­ბა­რის დე­გუს­ტა­ცია-გა­მო­ფე­ნა-გა­ყიდ­ვა; ბოლ­ნი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი თე­ატ­რის წარ­მოდ­გე­ნა; ზ. ხუ­ჯა­ძის სა­ხე­ლო­ბის ბოლ­ნი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სა­მუ­სი­კო სკო­ლის ღია სივ­რ­ცე; ბოლ­ნი­სის კულ­ტუ­რის სახ­ლ­თან არ­სე­ბუ­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი კო­ლექ­ტი­ვე­ბის ნა­მუ­შე­ვარ­თა გა­მო­ფე­ნა და მცი­რე კონ­ცერ­ტე­ბი; ქუ­ჩის თე­ატ­რის კოს­ტი­უ­მი­რე­ბუ­ლი თე­ატ­რა­ლუ­რი წარ­მოდ­გე­ნა-კარ­ნა­ვა­ლი; სა­ბავ­შ­ვო ატ­რაქ­ცი­ო­ნე­ბი და სხვა­დას­ხ­ვა ღო­ნის­ძი­ე­ბა, რომ­ლე­ბიც ღა­მის 10 სა­ა­თამ­დე გაგ­რ­ძელ­და.

"ბოლ­ნის­ქა­ლა­ქო­ბის“ სტუმ­რე­ბი და­ეს­წ­რ­ნენ ფოლ­კ­ლო­რუ­ლი მუ­სი­კის ფეს­ტი­ვალს, აირ­ჩი­ეს სა­პა­ტიო ბოლ­ნი­სე­ლე­ბი, საწ­ნა­ხელ­ში და­ი­წუ­რა ყურ­ძე­ნი. დღე­სას­წა­უ­ლის აპო­თე­ო­ზი იყო "სუ­ხიშ­ვი­ლე­ბის“ კონ­ცერ­ტი.

ზუგ­დი­დის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● რე­გი­ო­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის სა­მი­ნის­ტ­როს მო­ნი­ტო­რინ­გის ჯგუფ­მა ად­გი­ლობ­რი­ვი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან გა­მარ­თა სა­მუ­შაო შეხ­ვედ­რა, რომ­ლის მი­ზა­ნი მიმ­დი­ნა­რე ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბის ხა­რის­ხი­ა­ნად და ვა­დებ­ში შეს­რუ­ლე­ბა­ზე ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბაა.
შეხ­ვედ­რას ზუგ­დი­დის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რის მო­ვა­ლე­ო­ბის შემ­ს­რუ­ლე­ბე­ლი მა­ი­ზერ ნა­ნა­ვა, საკ­რე­ბუ­ლოს თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე მა­მუ­კა წო­წე­რია, სამ­ხა­რეო ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ი­სა და შე­სა­ბა­მი­სი სამ­სა­ხუ­რის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ეს­წ­რე­ბოდ­ნენ.

ქვეყ­ნის მას­შ­ტა­ბით მიმ­დი­ნა­რე ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის ვა­დებ­ში და ხა­რის­ხი­ა­ნად დას­რუ­ლე­ბის მიზ­ნით, მი­ნის­ტ­რის, მაია ცქი­ტიშ­ვი­ლის და­ვა­ლე­ბით, სა­მუ­შაო ჯგუ­ფი, რო­მელ­შიც ჩარ­თუ­ლი არი­ან რო­გორც სა­მი­ნის­ტ­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, ისე მშე­ნებ­ლე­ბი, ექ­ს­პერ­ტე­ბი, რე­გი­ო­ნის რწმუ­ნე­ბუ­ლის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცია და მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, ყო­ველ­დღი­ურ რე­ჟიმ­ში აკ­ვირ­დე­ბა რე­გი­ო­ნებ­ში ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბას.

● ზე­და­ე­წე­რის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ ერ­თე­ულ­ში სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ველ ოც ოჯახს და ხან­დაზ­მუ­ლებს სა­ჩუქ­რად გა­და­ე­ცათ საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც ად­გი­ლობ­რი­ვი ბიზ­ნეს­მე­ნის, ვა­ჟა (პან­ტი­კო) თორ­დი­ას და­ფი­ნან­სე­ბით შე­ი­ძი­ნეს.

ქა­ლაქ ფო­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● ქა­ლაქ ფო­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სხდო­მა­თა დარ­ბაზ­ში გა­ი­მარ­თა მალ­თაყ­ვის უბ­ნის გა­ნა­შე­ნი­ა­ნე­ბის რე­გუ­ლი­რე­ბის გეგ­მის პრე­ზენ­ტა­ცია, რო­მელ­საც ქა­ლაქ ფო­თის მე­რი გო­ჩა კურ­დღე­ლია, მე­რის მო­ად­გი­ლე­ე­ბი მა­მუ­კა პა­პას­კი­რი, ირაკ­ლი თო­ფუ­რია და გი­ორ­გი ფა­რე­შიშ­ვი­ლი, საკ­რე­ბუ­ლოს თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე ირაკ­ლი კა­კუ­ლია და საკ­რე­ბუ­ლოს წევ­რე­ბი ეს­წ­რე­ბოდ­ნენ.

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბის 2017 წლის 31 მარ­ტის № 632 გან­კარ­გუ­ლე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად, ფოთ­ში მალ­თაყ­ვის უბ­ნის ქა­ლაქ­თ­მ­შე­ნებ­ლო­ბი­თი დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის შე­მუ­შა­ვე­ბის მიზ­ნით, ეკო­ნო­მი­კის სა­მი­ნის­ტ­რომ საპ­რო­ექ­ტო მომ­სა­ხუ­რე­ბის მომ­წო­დებ­ლის შე­სარ­ჩე­ვი კონ­კურ­სი გა­მო­აცხა­და, სა­დაც გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლად გა­მოვ­ლინ­და შპს "ურ­ბა­ნი­კა".

„პრო­ექ­ტ­ში ძი­რი­თა­დად აქ­ცენ­ტი გა­კე­თე­ბუ­ლია ტუ­რის­ტუ­ლი ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, მაგ­რამ აქაც არის დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცია, ზოგ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ეს არის სა­ო­ჯა­ხო სას­ტუმ­რო­ე­ბი, ზოგ შემ­თხ­ვე­ვა­ში სას­ტუმ­რო­ე­ბი ბუ­ნე­ბის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის და დი­დი ყუ­რადღე­ბა ექ­ცე­ვა სპორ­ტუ­ლი ტუ­რიზ­მის გან­ვი­თა­რე­ბას.
პრო­ექ­ტი ით­ვა­ლის­წი­ნებს რამ­დე­ნი­მე დი­დი მო­ედ­ნი­სა და ერ­თი სტა­დი­ო­ნის მშე­ნებ­ლო­ბას. გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია აგ­რეთ­ვე ცალ­კე უბა­ნი სპორ­ტ­ს­მე­ნე­ბის­თ­ვის. აქ და­საქ­მე­ბუ­ლე­ბი­სა და სტუმ­რე­ბის­თ­ვის იგეგ­მე­ბა სხვა­დას­ხ­ვა მი­მარ­თუ­ლე­ბის კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლე­ბე­ლი კურ­სე­ბი. გარ­და ამი­სა, ამა­ვე პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში შე­მუ­შავ­და კო­ლიმ­ბა­რის კუნ­ძუ­ლის გან­ვი­თა­რე­ბის გეგ­მა აგ­რო­პარ­კის ფუნ­ქ­ცი­ით", – აღი­ნიშ­ნა პრო­ექ­ტის პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე.

● უპო­ვარ­თა სა­სა­დი­ლოს დარ­ბაზს კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი უტარ­დე­ბა. მიმ­დი­ნა­რე სა­მუ­შა­ო­ე­ბი ქა­ლაქ ფო­თის მერ­მა გო­ჩა კურ­დღე­ლი­ამ, მე­რის მო­ად­გი­ლე­ებ­მა მა­მუ­კა პა­პას­კირ­მა და ირაკ­ლი თო­ფუ­რი­ამ და­ათ­ვა­ლი­ე­რეს.

● სა­მეგ­რე­ლოს ქუ­ჩის 120-მეტ­რი­ან მო­ნაკ­ვეთ­ზე ას­ფალ­ტის სა­ფა­რი და­ი­გო. ქუ­ჩა­ზე სატ­ვირ­თო ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბის ინ­ტენ­სი­უ­რად გა­და­ად­გილ­დე­ბის გა­მო ეს გზა ხში­რად სა­ჭი­რო­ებს შე­კე­თე­ბას.

სე­ნა­კის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● აზი­უ­რი ფა­რო­სა­ნას სა­წი­ნა­აღ­მ­დე­გოდ თერ­თ­მე­ტი ერ­თე­უ­ლი მა­ღა­ლი გა­მავ­ლო­ბის ავ­ტო­მო­ბი­ლის მეშ­ვე­ო­ბით თერ­მუ­ლი ნის­ლით და­მუ­შავ­და ქა­ლა­ქი სე­ნა­კი. მსგავ­სი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი რო­გორც ქა­ლაქ­ში, ისე ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ ერ­თე­უ­ლებ­ში აქ­ტი­უ­რად გაგ­რ­ძელ­დე­ბა.
● უშა­ფა­თის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ ერ­თე­ულ­ში სტი­ქი­ის შე­დე­გად დან­გ­რე­უ­ლი ხი­დის აღ­დ­გე­ნი­თი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი აქ­ტი­უ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და და ხი­დის კონ­ს­ტ­რუქ­ცია უმოკ­ლეს დრო­ში და­მონ­ტაჟ­და. მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მერ­მა ლე­ვან კუპ­რე­იშ­ვილ­მა და მე­რის პირ­ველ­მა მო­ად­გი­ლემ გრი­გოლ ბა­ღა­თუ­რი­ამ შე­სა­ბა­მი­სი სამ­სა­ხუ­რე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან ერ­თად ხი­დის მოწყო­ბის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და­ათ­ვა­ლი­ე­რეს.

ჩხო­როწყუს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● სო­ფელ ლე­სი­ჭი­ნეს №2 სა­ჯა­რო სკო­ლის სა­აქ­ტო დარ­ბა­ზი 70 სკა­მი­თა და მოძ­რა­ვი ეკ­რა­ნით აღი­ჭურ­ვა. პრო­ექ­ტი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ის თა­ნა­და­ფი­ნან­სე­ბით გან­ხორ­ცი­ელ­და.

დმა­ნი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მერ­მა გი­ორ­გი ტა­ტუ­აშ­ვილ­მა, სივ­რ­ცი­თი მოწყო­ბი­სა და ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის სამ­სა­ხურ­თან ერ­თად, სა­მუ­შაო შეხ­ვედ­რა გა­მარ­თა შპს `ოპ­ტი­მალ გრუ­პი +"-ის, შპს "არ­ქ­დი­ზა­ინ­მ­შე­ნი­სა" და შპს "ა­რი­შის~ წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან.
მხა­რე­ებ­მა გა­ნი­ხი­ლეს 2019 წელს გზე­ბი­სა და წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის სის­ტე­მის მშე­ნებ­ლო­ბის პრო­ექ­ტი­რე­ბის სა­კითხე­ბი, ასე­ვე შე­ი­მუ­შა­ვეს სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა.
შე­გახ­სე­ნებთ, რომ შპს "ოპ­ტი­მალ გრუპ +" წარ­მო­ად­გენს ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის ორ­გა­ნოს დმა­ნი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მიმ­დი­ნა­რე და გან­სა­ხო­ცი­ე­ლე­ბელ ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის პრო­ექ­ტებ­ზე, შპს "ა­რი­ში" 2019 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში დმა­ნი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბელ საგ­ზაო ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რულ პრო­ექ­ტებ­ზე პა­სუ­ხის­მ­გე­ბე­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ციაა, ხო­ლო შპს "არ­ქ­დი­ა­ზინ­მ­შე­ნი" – წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის პრო­ექ­ტი­რე­ბა­ზე.

მარ­ნე­უ­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● მარ­ნე­უ­ლის ბა­ღებ­ში წარ­მა­ტე­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა პრო­ექ­ტი ჯუ­დო-კიდს. ევ­რო­პის სპორ­ტის კვი­რე­უ­ლის ფარ­გ­ლებ­ში, მარ­ნე­უ­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის საკ­რე­ბუ­ლოს თავ­მ­ჯ­დო­მა­რის მო­ად­გი­ლე მა­მუ­კა ნა­ვე­რი­ა­ნი, მე­რი­ი­სა და საკ­რე­ბუ­ლოს სხვა ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ პი­რებ­თან ერ­თად, ქა­ლაქ მარ­ნე­უ­ლის № 3, სო­ფელ წე­რეთ­ლი­სა და ყი­ზი­ლაჯ­ლოს სა­ბავ­შ­ვო ბა­ღებს ეს­ტუმ­რა, სა­დაც პრო­ექტ ჯუ­დო-კიდს-ში ჩარ­თუ­ლი აღ­საზ­რ­დე­ლე­ბის მას­ტერ-კლა­სებს და­ეს­წ­რო.
აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ამ ეტა­პის­თ­ვის, ად­გი­ლობ­რი­ვი თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბი­სა და ძი­უ­დოს ფე­დე­რა­ცი­ის ერ­თობ­ლი­ვი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით აღ­საზ­რ­დე­ლე­ბის­თ­ვის ექვს სა­ბავ­შ­ვო ბაღ­ში სრუ­ლი­ად უფა­სოდ ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს ძი­უ­დოს წრე­ე­ბი, სა­დაც და­ახ­ლო­ე­ბით 200 ბავ­შ­ვია ჩარ­თუ­ლი.

წალ­კის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში

● მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მერ­მა ილია სა­ბა­ძემ, მო­ად­გი­ლეს­თან ერ­თად, წალ­კის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სოფ­ლებ­ში – სა­მე­ბა­სა და საყ­დ­რი­ონ­ში 30 აღ­საზ­რ­დელ­ზე გათ­ვ­ლი­ლი 2 ახა­ლი სა­ბავ­შო ბა­ღი გახ­ს­ნა. თა­ნა­მედ­რო­ვე სტან­დარ­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი ახა­ლი სა­აღ­მ­ზ­რ­დე­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბით მიმ­დე­ბა­რე სოფ­ლე­ბის მცხოვ­რებ­ლე­ბიც ისარ­გებ­ლე­ბენ. შე­ნო­ბა ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლია გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე პი­რე­ბის­თ­ვის.
გარ­და აღ­ნიშ­ნუ­ლი ბა­ღე­ბი­სა, წალ­კის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში ასე­ვე იგეგ­მე­ბა ოთხი ახა­ლი, რე­ა­ბი­ლი­ტი­რე­ბუ­ლი სა­ბავ­შ­ვო ბა­ღის გახ­ს­ნა.
მეტის ნახვა
3-10-2018, 14:25


თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში

ასოციაცია სამხარეო განვითრება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG), ევროკავშირის ENPARD პროექტის „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში და სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან თანამშრომლობით, აწყობს რეგიონალურ დასაქმების ფორუმს. დასაქმების ფორუმის მიზანია დაეხმაროს სამუშაოს მაძიებლებს დამსაქმებლებთან კომუნიკაციასა და არსებული ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის გაცვლაში. ფორუმის ფარგლებში წარმოდგენილნი იქნებიან ქვემო ქართლის რეგიონის მსხვილი დამსაქმებლები. ფორუმში მონაწილეობა შეუძლია ქვემო ქართლში მცხოვრებ ნებისმიერ სამუშაოს მაძიებელს. ფორუმი იმართება RDFG-ის დასაქმების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება. პროგრამა უმუშევარ ადგილობრივ მოსახლეობას სოციალურ და შრომით ინკლუზიაში, კარიერის დაგეგმვასა და დასაქმებისთვის აუცილებელი უნარების განვითა რებაში ეხმარება.

მუნიციპალიტეტის მერიაში თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფის (LAG) საერთო კრებაზე, ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში, ასოციაციამ „სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“ და თეთრიწყაროს "ლაგის" წევრებმა პირველი საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები გამოავლინეს. შეხვედრაზე განიხილეს საგრანტო კონკურსის პროცესები, გაიმართა კონკურსის საბოლოო შედეგების კენჭისყრა-დამტკიცება. შეხვედრის მონაწილეებმა ასევე განიხილეს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი მეორე საგრანტო კონკურსის გამოცხადების პერიოდი და პირობები. შეხვედრას ესწრებოდნენ RDFG-ის წარმომადგენლები, თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფის წევრები და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლები.

პირველი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფიქსირდა 264 იდეა და წარდგენილ იქნა 127 საპროექტო განაცხადი, აქედან სრული საპროექტო განაცხადით კონკურსში მონაწილეობას იღებდა 69 პროექტი. საბოლოო ეტაპზე შეფასების კომისიის წინაშე წარდგა 37 აპლიკანტი, ხოლო შეხვედრაზე კენჭისყრის შედეგად საბოლოოდ მხარი დაუჭირეს 37 პროექტს.

საგრანტო კონკურსის მიზანია, თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფის (LAG) მიერ შემუშავებული და თეთრუწყაროს განვითარების სტრატეგიით დასახულ პრიორიტეტებზე დაყრდნობით, მუნიციპალიტეტში ცხოვრების დონისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ამ სტრატეგიიდან გამომდინარე, გრანტები გაიცემა სტრატეგიით დასახული პრიორიტეტების მისაღწევად. პროექტის მიზანია სოფლის განვითარებაში ჩართოს განმახორციელებელი პირები და არა როგორც მოსარგებლეები. აღნიშნული მიდგომით შესაძლებელი ხდება სოფლის სამომავლო განვითარება, რისთვისაც კონკრეტულ ტერიტორიაზე იქმნება ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები, როგორც პარტნიორობა კერძო, საჯარო და სამოქალაქო სექტორებს შორის. პროექტის პარტნიორები არიან: აგროტექნოლოგიების ასოციაცია (ATA), ლიტვის განვითარების ჯგუფების ქსელი (VVGT) და ლიტვის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ყველაზე სახალხო და ყველაზე მასშტაბური დღესასწაულის –,, ბოლნისქალაქობისთვის" ემზადება.
30 სექტემბერს დაგეგმილი ღონისძიება თავისი შინაარსით მრავალფეროვანი იქნება. ბოლნისი უამრავ სტუმარს უმასპინძლებს როგორც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან, ისე გერმანიიდან და იტალიიდან. ღონისძიებები გადანაწილებულია სამ ძირითად დროზე და გათვლილია ყველა კატეგორიის ადამიანზე. ღონისძიებე- ბი გაიმართება პატარებისთვისაც. ასე რომ, გელით არაჩვეულებ- რივი სანახაობა და საინტერესო კონცერტები. ღონისძიებების სრული ჩამონათვალი:
14:00 "ბოლნისქალაქობის" გახსნა კულტურა: ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმის ექსპონატების გამოფენა; წიგნის – „ბოვნისი, კატერინენფელდი, ლუქსემბურგი, ბოლნისი“ გამოფენა (ავტორი პეტრე დანელია); ბოლნისის მუნიციპალიტეტისა და ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტების ეთნოგრაფიული კუთხეები; სხვა- დასხვა სახეობის ქართული ღვინის, სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და ქართული ნუგბარის დეგუსტაცია-გამოფენა-გაყიდვა; ბოლნისის მუნიციპალური თეატრის წარმოდგენა; ზ. ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის ღია სივრცე; ბოლნისის კულტურის სახლთან არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების ნამუშევართა გამოფენა და მცირე კონცერტები; ქუჩის თეატრის კოსტიუმირებული თეატრალური წარმოდგენა-კარნავალი; საბავშვო ატრაქციონები… სპორტი: ჭიდაობა, მკლავჭიდი,ჭადრაკი, კარატე.
ტრადიცია: ყურძნის საზეიმო დაწურვა საწნახელში.
18:00 საათზე ფოლკლორული მუსიკის კონცერტი მოწვეული არიან საქართველოში მოღვაწე შემოქმედებითი ჯგუფები სხვადასხვა რეგიონიდან. წარმოჩნდება ქართული ტრადიციული მუსიკის მაღალმხატვრულობა დიალექტებისა და მუსიკალური ჟანრების მრავალფეროვნებების მიხედვით: ანსამბლი „შუახევი“ – აჭარული ფოლკლორი შუახევი- დან; ანსამბლი „შგარიდა“ – სვანური ფოლკლორი დმანისიდან; ანსამბლი „ძირიანი“ – რაჭული ფოლკლორი ონიდან; ანსამბლი „პატარა კახი“ – კახური ფოლკლორი თელავიდან; ანსამბლი „სათანაო“ – თუშური ფოლკლორი თბილისიდან; ანსამბლი „სახიობა“ – მეგრულ-იმერულ-გურული ფოლკლორი თბილისიდან; ანსამბლები „სიონი“, „ბოლნელა“ და „ორბელი“ – ქართლური ფოლკლორი ბოლნისიდან; ანსამბლი „CORO FODOM“ – იტალიური მუსიკა(ლივინალონგო). იტალიიდან ბოლნისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოება.

20:00 – ქართული ნაციონალური ბალეტი „სუხიშვილები“ ღონისძიების ორგანიზა ლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო აერთიანება.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
სოფელ ჰერეთისკარში მიმდირე შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მუნიციპალიტეტის მერმა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომად- გენლებთან ერთად დაათვალიერა. პროექტი, რომლისთვისაც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 354 320 ლარია გამოყოფილი, 2-კილომეტრიან გზაზე ასფალტ-ბეტონის დაგებას ითვალისწინებს. სამუშაო ნოემბრის ბოლოს დასრულდება.

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტები, რომლებმაც წელს 100-პროცენტიანი გრანტი მიიღეს, მუნიციპალიტეტის მერმა სამახსოვრო საჩუქრებით დააჯილდოვა. 2018 წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებში 100-პროცენტიანი სახელმწიფო დაფინანსება კახეთის რეგიონში სულ 62-მა ახალგაზრდამ მოიპოვა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტიდან შვიდი ახალგაზრდა გახდა გრანტის მფლობელი.

დაჯილდოების ცერემონია კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორის, ირაკლი ქადაგიშვილის კოორდინირებით თელავის ისტორიულ-ეთნიკურ მუზეუმში გაიმართა. გუბერნატორმა გრანტის მფლობელ სტუდენტებს გამარჯვება საზეიმოდ მიულოცა და წარმატებები უსურვა. ღონისძიებაზე ყველა ახალგაზრდა საკუთარი მუნიციპალიტეტის მერმა სამახსოვრო საჩუქრით დააჯილდოვა. „ვულოცავ ყველა ახალგაზრდას სტუდენტობასთან ერთად 100-პროცენტიანი გრანტის მოპოვებას. დაფინანსების მიღება ეს უკვე დიდი წარმატებაა. გისურვებთ, რომ ცხოვრების ახალი ეტაპი განსაკუთრებით საინტერესო და ნაყოფიერი იყოს თქვენთვის. განათლებული თაობა ჩვენი სიამაყე და ქვეყნის წარმატების საფუძველია“, – აღნიშნა ჯონდო მდივნიშვილმა.

მუნიციპალიტეტის მერმა გიგი გოგილაშვილმა და მერის პირველმა მოადგილემ მადონა ბატიაშვილმა ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად სოფელ მაჩხაანის თეატრი შენობის მდგომარეობის შესწავლის მიზნით დაათვალიერეს. ეს ისტორიული თეატრი XIX საუკუნის მიწურულს ადგილობ- რივი ინტელიგენციის თაოსნობით აიგო. გენიალურმა ქართველმა რეჟისორმა სანდრო ახმეტელმა პირველი სპექტაკლი სწორედ მაჩხაანის სახალხო თეატრში დადგა.

მუნიციპალიტეტში რთველი შეუფერხებლად მიმდინარეობს. წინა კვირის დაჯამებული მონაცემებით, მოკრეფილია 3200 ტონა საფერავი და 9500 ტონა რქაწითელი. მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გოგილაშვილი და მერის პირველი მოადგილე მადონა ბატიაშვილი ყურძნის ჩაბარების პროცესს ადგილზე ეცნობიან. მოსავლის, მათ შორის დაზიანებული ყურძნის, ჩაბარება მევნახეებს წნორის ყურძნის გადამამუშავებელ ქარხანაში შეუძლიათ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტში

მთავრობის ახალი ინიციატივა: ლურჯი მოცვის, მაყვლის და ჟოლოს ინტენსიური ბაღების გაშენების მხარდასაჭერად, ცვლილებები შევიდა სახელმწიფო პროექტში „დანერგე მომავალი“. ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტს დაემატა ახალი ქვეკომპონენტი – „კენკროვანი კულტურები“.

ქ. დუშეთის ილია ზაქაიძის სახელობის კულტურის სახლში გაიმართა ქვეკომპონენტის პირველი პრეზენტაცია. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა, მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორმა შალვა კერესელიძემ და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორმა რევაზ ასათიანმა დუშეთის კულტურის სახლში შეკრებილ მოსახლეობას ახალი ქვეკომპონენტის დეტალები გააცნეს. განსაზღვრულ რეგიონებში დაფინანსდება შესაძენი ნერგების ღირებულების 100 პროცენტი როგორც ადგილობრივ ბაზარზე შეძენისას, ისე მათი იმპორტის შემთხვევაში; 100 პროცენტით დაფინანსდება წვეთოვანი სარწყავი სისტემების ღირებულებაც და საჭიროების შემთხვევაში – ბაღის გაშენებისთვის საჭირო მასალებიც.

ფიზიკური პირის შემთხვევაში, ერთ ბენეფიციარზე დასაშვებია არანაკლებ 0,15 ჰა და არაუმეტეს 0,5 ჰა კენკროვანი კულტურის ბაღის გაშენების დაფინანსება. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი (რომლის საკუთრებაშია მეპაიეებისგან პაის სახით შეტანილი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები) კენკროვანი კულტურის ბაღის გაშენების ფართობს განსაზღვრავს თითოეული მეპაიის მიერ შეტანილი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის რაოდენობის მიხედვით, თითოეეულ მეპაიეზე არაუმეტეს 0,5 ჰა-ის გადაანგარიშებით.


ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

ზუგდიდში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოეების კეთილმოწყობა მიმდინარეობს ქუჯისა და ლევან II დადიანის ქუჩებზე, რისთვისაც 295 433 ლარი იხარჯება. სამუშაოების მიმდინარეობას გაეცნენ ზუგდიდის მუნიციპალი ტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი მაიზერ ნანავა, საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა წოწერია და შესაბამისი სამსახუ- რის წარმომადგენლები.

მაიზერ ნანავამ საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა წოწერიასთან ერთად დაათვალიერა მიმდინარე სამუშაოები, კერძოდ: მოსახლეობის მომართვის საფუძველზე, ა(ა)იპ,, კეთილმოწყობის მართვის ცენტრი“ მდინარე ჩხოუშის კალაპოტს წმენდს; შენგელიასა და ბერიას ქუჩებზე სანიაღვრე წყალსაწრეტი სისტემის მოწყობა-მოწესრიგება;ლომოურისა და რიგის ქუჩებზე ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე წყალსაწრეტი სისტემის მოწყობა-მოწესრიგება.
სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 220 000 ლარამდე იხარჯება. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.

ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტში

სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორმა ალექსანდრე მოწერელიამ, ქალაქ ფოთის მერმა გოჩა კურდღელიამ მერიისა და გუბერნატორის ადმინისტრაციის თანამშრომლებთან ერთად დაათვალიერეს ფოთის ჰიდრომელიორაციული ტექნიკუმის შენობა, რომელიც კულტურული მემკვიდ- რეობის ძეგლია.
განიხილეს შენობისთვის, მისი არქიტექტურისა და ტერიტორიული მდებარეობის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანი ფუნქციის მინიჭების საკითხი. ალექსანდრე მოწერელიამ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად კუნძულისა და მალთაყვის სანაპირო ზოლი დაათვალიერა.

სენაკის მუნიციპალიტეტში

სენაკის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ორგანიზებით ,,აგროტური-2018“ მოეწყო. იგი მიზნად ისახავს სხვადასხვა რეგიონში აგრარული სექტორის გასაცნობად ფერმერებისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების გაყვანას. პროექტის მონაწილეები მარტვილს სტუმრობდნენ. აგროტურის მიზნობრივ ჯგუფს – მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებს, ფერმერებსა და დაინტერესებულ პირებს – საოჯახო მარნის შექმნის ისტორიაზე, ამ მიმართულებით ნატურალური მეღვინეობისა და საოჯახო ტურიზმის განვითარების ტენდენციებზე ესაუბრა მეღვინე ქეთი ნინიძე. მან აღნიშნა, რომ „ოდა“ საოჯახო მეღვინეობაა, რომლის პირველი მოსავლის ღვინო 2015 წელს დაიწურა. „ოდას“ ვენახში ძირითადად გაშენებულია ოჯალეშისა და მცირე რაოდენობით ჭვიტილურის ჯიშის ვაზი.

2017 წელს მარანს ჯიღაურას მეურნეობიდან გადაეცა ვაზის სხვა იშვიათი მეგრული და აფხაზური ჯიშებიც – კოლოში, დუდღუში, ლაკაიაჟი და აშუგაჟი. „ოდას“ ნიშაც სწორედ ესაა – დასავლეთ საქართ- ველოს ვაზის ენდემური სახეობების სხვადასხვა მეთოდით წარმოება. ამავე ტურის ფარგლებში მონაწილეებმა დაათვალიერეს სალხინოში მდებარე დადიანების უნიკალური მარანი, რომელიც მარტვილის ერთგვარი სავიზიტო ბარათია. ტურის მონაწილეებმა დიდ ჭყონში გადაინაცვლეს, სადაც ქართული ჩაის მწარმოებელი საწარმოს შპს,, ჯი.ჯი.ჯი.კომპანი“ წარმომადგენელმა, ფერმერმა გელა გარჩაგოდაშვილმა მათ ჩაის მოვლა-მოყვანისა და წარმოების სრული ციკლი გააცნო, ჩაის პლანტაციები დაათვალიერებინა და იმის შესახებ ისაუბრა, თუ რა ახალი პროდუქტი შესთავაზა მარ- ტვილელმა ჩაის მწარმოებელმა ქართულ და უცხოურ ბაზარს. „აგროტური –2018“-ის ძირითადი მისიაა სოფლის მეურნეობის დარგში დაგროვილი გამოცდილებების ურთიერთგაზიარება, ურთი- ერთთანამშრომლობა, ერთობლივი სამომავლო პროექტების დასახვა და განხორციელება.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერი დათო გოგუა დაბა ჩხოროწყუსა და სოფელ ნაკიანში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩხოროწყუს საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის უფროს დავით გახარიასთან ერთად ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელს თავის საჭიროებებზე დაუფარავად ესაუბრა. ადგილობრივებმა ითხოვეს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. მათ ძირითად პრობლემად დაასახელეს აზიური ფაროსანა და ისაუბრეს მავნებლის მიერ მიყენებულ ზარალზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით დათო გოგუამ და დავით გახარიამ მოსახლეობას ინფორმაცია მიაწოდეს თხილის სოკოვანი დაავადებებისა და აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ მიმდინარე და გასატარებელ ღონისძიებებზე. დათო გოგუამ ადგილობრივებს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში ჩააბარა და მათ სამოქმედო გეგმა გააცნო.

დმანისის მუნიციპალიტეტში

მოსახლეობას შევახსენებთ, რომ დმანისის მუნიციპალიტეტისმერია ახორციელებს "ტრანსპორტით მომსახურების 2018 წლის მუნიციპალურ პროგრამას", რაც გულისხმობს უფასო ტრანსპორტირებას როგორც ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის მიმართულებით, ისე ქ. თბილისიდან ქ. დმანისისკენ. უფასო ტრასპორტირების პროგრამით სარგებლობა შეეძლებათ სტუდენტებს, ვეტერანებსა და უსინათლოებს. ორშაბათი-პარასკევი, დილის 9 საათი: დმანისი-თბილისი; ორშაბათი-პარასკევი, 3 საათი: თბილისი-დმანისი; კვირა, საღამოს 5 საათი: დმანისი-თბილისი.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში

თამარისში გერმანული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის საკითხი: მერიაში მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებსა და სამხრეთ კავკასიაში გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კავშირის წარმომადგენლებს შორის გაიმართა სამუშაო შეხვედრა. მხარეებმა კიდევ ერთხელ დეტალურად განიხილეს თამარისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის საკითხი, იმსჯელეს არსებული გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, გადარჩენისა და გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის მიზნით შემუშავებული პროექტების შესახებ.

შეხვედრაზე მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო ერთ-ერთ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს სოფლის ისტორიულ ნაწილში გერმანელი პარტნიორების დახმარებით გერმანული საცხოვრებელი სახლის შესყიდვას. სამომავლოდ იგი შეიძენს საზოგადოებრივ ფუნქციას და სასარგებლო იქნება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. შეხვედრაზე განიხილეს თამარისის ისტორიულ ცენტრში გამავალ ქუჩაზე ტრაუბენბერგის სახელის დარქმევის საკითხიც. სამუშაო შეხვედრის პროცესში მხარეებმა შეაჯერეს პოზიციები აღნიშნული იდეების განხორციელებისთვის, გამოთქვეს სამომავლო გეგმების ერთობლივად განხორციელების მზადყოფნის სურვილი.


მეტის ნახვა
27-09-2018, 20:24


თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში

მისასვლელი გზები გრეიდერის  საშუალებით მოწესრიგდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: მოხისი, ნავთიანი, ღვევი, შამთა, ვანათი, დრე, ერტისი, ასურეთის აგარაკები. შიდა საუბნო გრუნტიანი გზები მოწესრიგდა აგრეთვე დაბა მანგლისში და სოფელ ალგეთში. პარალელურად გასუფთავდა არსებული და მოეწყო ახალი სანიაღვრე არხები. სამუშაოები დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებულ პუნქტებშიც.


სოფელ წინწყაროს წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით გაიწმინდა სასმელი წყლის სათავე ნაგებობა, ცენტრალურ მაგისტ- რალზე არსებული უკანონო დაერთებების პრობლემაც აღმოიფხვრა. უახლოეს დღეებში შეიცვლება დაზიანებული 400 გრძივი მეტრის მილი, რომლითაც სოფელში არსებული სასმელი წყლის წყარო მარაგდება. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად შემცირდება წყლის დანაკარგები და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სოფლის წყალმომარაგება.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტში ატმის სეზონი წარმატებით დამთავრდა, ახლა ყურძნის მოსავლის დაბინა- ვება-ჩაბარების დრო დადგა. შარ- შან 130 ათას ტონამდე ყურძენი დაიკრიფა და 15 ათასმა მევენახემ 150 მლნ ლარამდე თანხა მიიღო. წელს რთველი-2018 სოფელ ჭანდრიდან და სოფელ ბაკურციხიდან დაიწყო. ამ ეტაპზე რქაწითელსა და საფერავს სოფელ კარდენახში „შალვინოსა“ და სოფელ ველისციხეში „კახური ტრადიციული მეღვინეობის“ ქარხნები იბარებენ.

რთვლის საკომუნიკაციო შტაბი მოსავლის სრულ დაბინავებამდე 24-საათიან რეჟიმში იმუშავებს.

მუნიციპალიტეტის მერი ჩილხანდამაშვილი მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებს. ამჯერად ის სოფელ ზემო კაჭრეთის მცხოვრებლებს შეხვდა. მოსახლეობამ პრიორიტეტულ საკითხად დაასახელა სატყეო გზის მოწესრიგება, რომელზეც ხიდია დაზიანებული და აღდგენას საჭიროებს. გურჯაანის მერიაში უკვე შეიკრიბა კომისია, ხელი მოეწერა საჭირო დოკუმენტაციას და რამდენიმე დღეში ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები დაიწყება. გაისად კი სოფელ ზემო კაჭრეთის სკოლისკენ მიმავალი გზის რეაბი ლიტაცია იგეგმება.

მიმდინარე წელს სოფელ ჩაალაუბანში რამდენჯერმე შეკეთდა სასმელი წყლის სისტემა ე.წ. რთვლის მიმდინარეობას გაეცნენ ღვინიაანთ და ე.წ. ჭვინაშვილების უბნებში; ღვინიაანთ უბანში  ონკანებიც შეიცვალა; გამოიცვალა გარე განათების ნათურები; სოფლის ბოლოში, საგინაშვილების დაბლობში მდებარე ჭაბურღილი გაიწმინდა და ჩაერთო წყალმომარაგების საერთო სისტემაში, რაც მთელ სოფელს სასმელი წყლით უზრუნველყოფს.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში

„ერთიანი აგროპროექტის" ფარგლებში, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვებაში ხორცის გადამმუშავებელი ახალი საწარმო გაიხსნა.საწარმო წელიწადში 100 ტონაზე მეტი სხვადასხვა სახეობის ხორცის კონსერვების წარმოებას გეგმავს. პროდუქცია პირველ ეტაპზე ადგილობრივ ბაზარზე მოხვდება, სამომავალოდ კი ექსპორტზე გაიტანენ. კომპანიაში სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტი ISO 22000 დაინერგა. საწარმოში, ჯამურად, 380 660 დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა, აქედან 190 300 დოლარი – შეღავათიანი აგროკრედიტი, ხოლო 152 300 დოლარი სახელმწიფოს მიერ გაცემული გრანტია.
2013 წლიდან დღემდე, სახელმწიფოს დახმარებით, „ერთიანი აგროპროექტის“ ფარგლებში, 173 ახალი საწარმო დაფინანსდა, აქედან კახეთის რეგიონში 57 ახალი საწარმო გაიხსნა.
სოფელ სამთაწყაროში რთველი 2018-ის საკოორდინაციო შტაბი ოფიციალურად 20 აგვისტოს გაიხსნა. ამ დროისთვის შტაბში 80 კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის გადამუშავების პროცესში ჩაერთვებიან.


ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე ხის კენწეროების ბილიკის მოწყობა იგეგმება. ხისკენწეროების ბილიკები კოშკურებს, საჰაერო ბილიკს, ხიდებს, საგანმანათლებლო და საინტერპრეტაციო ინტერაქტიურ პორტალებს მოიცავს. მსგავსი ბილიკები მხოლოდ მსოფლიოს წამყვან ეროვნულ პარკებში გვხვდება. ასეთი ბილიკი ხელს უწყობს ტურისტული ნაკადების ზრდას, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტში დამატებითი სამუშაო ადგილები გაჩნდება. წინასწარი გათვლებით, ერთი წლის განმავლობაში აქაურობას 60–100 ათასი ტურისტი ეწვევა.

ხის კენწეროების ბილიკის მოწყობის სოციალურ-ეკონომიკურ დასაბუთებაზე, მის დეტალურ პროექტირებაზე საერთაშორისო ტენდერი "ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის" (WWF) კავკასიის წარმომადგენლობამ "ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნოს" (TJS-III) ფარგლებში გამოაცხადა. დაინტერესებულმა პირებმა  სატენდერო წინადადებები მიმდინარე წლის 13 ნოემბრამდე უნდა წარადგინონ. პროექტი გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტროს (BMZ) და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KFW) ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

პროგრამა „ნარჩენების მართვის  ტექნოლოგია რეგიონებში“ საქართველოს სამ რეგიონში – კახეთში, აჭარასა და შიდა ქართლში მიმდინარეობს. ამ პროგრამის ფარგლებში სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN) მიერ გამართულ შეხვედრაზე საუბარი ძირითადად ნარჩენების მართვის ინტეგრირებული სისტემის განხორციელების გზებს, ნარჩენების უკანონო განთავსების შემთხვევაში ჯარიმებს, ნარჩენების მოსაკრებლის გადახდის მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების საკითხებს შეეხო. პროექტს აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი ახორციელებს.

ქალაქ წნორში გაიხსნა ყურძნის გადამმუშავებელი ქარხანა შპს „ნამი“, სადაც ფერმერები მოსავლის ჩაბარებას შეძლებენ. მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გოგილაშვილი და მერის მოადგილე თეიმურაზ ბალარჯიშვილი ადგილობრივ მევენახეებს შეხვდნენ და ყურძნის ჩაბარების პროცესს ადგილზე გაეცნენ. ამ დროისთვის დაკრეფილია 915 ტონა საფერავი და 1200 ტონა რქაწითელი. წინასწარი მონაცემებით 22 000 ტონა მოსავალს ელიან.
მუნიციპალიტეტში ყურძნის ჩაბარება შეუფერხებლად მიმდინარეობს.

დუშეთის მუნიციპალიტეტში

სახელმწიფო რწმუნებულმა- გუბერნატორმა მცხეთა-მთიანეთის მხარეში შალვა კერესელიძემ პირველი სამუშაო შეხვედრა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან გამართა. გუბერნატორმა შეკრებილებს გააცნო საკუთარი პრიორიტეტები და სამოქმედო გეგმა. შალვა კერესელიძეს სჯერა, რომ ერთობლივი მუშაობა და მსგავსი შეხვედრები ხელს შეუწყობს მოსახლეობის საჭიროებების გამოკვეთას და მათი მოგვარების გზების მოძიებას. დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერმა ზურაბ სეხნიაშვილმა კი ისაუბრა მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე, რომელთა განხორციელებაც გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას.

ციხე-სოფელი მუცოს აღდგენის პროექტი გრძელდება –სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი მცხეთა-მთიანეთის მხარეში შალვა კერესელიძე, დუშეთის, თიანეთისა და ყაზბეგის გაერთიანებული ოლქის დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი ზურაბ სეხნიაშვილი და მერის მოადგილე გიორგი თანიაშვილი იმყოფებოდნენ პირიქითა ხევსურეთში, სადაც მათ ციხე-სოფლის – მუცოს სარე- აბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერეს.
კლდეზე ნაგები კომპლექ-სი წლების განმავლობაში სავალალო მდგომარეობაში იყო და სასწრაფო შველას საჭიროებდა. რეაბილიტაციის პროცესი 2015 წლიდან დაიწყო და ყოველლწიურად რამდენიმე კოშკის აღდგენა ხერხდება. ციხის რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ აქაურობა ტურისტებისთვის მიმზიდველ ადგილად იქცევა. ამავე დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლები შატილში ქართველ მესაზღვრეებს ესტუმრნენ და მათს საყოფაცხოვრებო პირობებს გაეცნენ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

ნიჭიერი ახალგაზრდების ხელშეწყობა ზუგდიდის მერიის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მუნიციალიტეტის მერის ლაშა გოგიას სტიპენდია 11 წარჩინებულ სტუდენტს დაენიშნა. გადაწყვეტილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამ- სახურის, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამის უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილმა კომისიამ მიიღო. სხდომას ესწრებოდნენ წარჩინებული სტუდენტებიც, რომლებიც მერის სტიპენდიას – 250 ლარს სასწავლო წლის განმავლობაში მიიღებენ.
კომისიის გადაწყვეტილებით, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის მე-3 კურსის წარჩინებულ სტუდენტ დავით ესათიას ოქტომბერში სასწავლო ვიზიტით ბრიუსელსა და ჰააგაში გამგზავრების ხარჯი დაუფინანსდა.

მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენლები ანაკლიაში მინდია ბოკუჩავას ოჯახში საყოფაცხოვრებო პირობების ადგილზე გასაცნობად იმყოფებოდნენ. მინდია ბოკუჩავა სამ არასრულწლოვან შვილს მარტო ზრდის. ბოკუჩავები ანაკლიაში, ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობაში გაუსაძლის საყოფაცხოვრებო პირობებში ცხოვრობენ. მუნიციპალიტეტის მერია ბოკუჩავების ოჯახს საკვები პროდუქტებით დაეხმარება, მობილური ჯგუფი საყოფაცხოვრებო პირობებს მოუწესრიგებს, ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობას კი პედიატრი გაუწევს მეთვალყურეობას. ამ ეტაპზე ოჯახის წევრებს ტანსაცმელი გადასცეს. ოჯახი სარგებლობს მიწით, რომელიც მათ კანონიერ საკუთრებაში არ არის. მერია ოჯახს საკუთრების უფლების მოპოვებაშიც დაეხმარება, რაც მინდია ბოკუჩავას საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობას მისცემს.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში

17 სექტემბერს ორი ახალი საბაშვო ბაღი ექსპლუატაციაში შევა. მუნიციპალიტეტის მერი დათო გოგუა საბავშვო ბაღების მენეჯერებს შეხვდა. შეხვედრას ესწრებოდნენ ასევე მერის მოადგილე ვალერი თოდუა და ა(ა)იპ "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების" დირექტორი ბადრი ქებურია. დათო გოგუა დაინტერესდა, რამდენად მზად არიან ბაღებში სააღმზრდელო პროცესის განახლებისთვის.  მერმა ბაღების მენეჯერებისგან მიიღო დეტალური ინფორმაცია სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებში არსებულ საჭიროებებზე და ამ დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილა.

17 სექტემბერს სოფელ კირცხისა და ქვედა ჩხოროწყუს საბავშვო ბაღები ექსპლუატაციაში შევა და აღსაზრდელები ახალ, თანამედროვე სტანდარტე ბით აღჭურვილ დაწესებულებებში გააგრძელებენ სწავლას.

ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტი შვედეთის ქალაქ ოსტამართან ერთად ახორციელებს სოციალურ პროექტს "სოციალური ინკლუზია – მუნიციპალური სერვისების განვითარება ხანდაზმულების, შშმ ბავშვებისა და მოზარდებისთვის". პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ადგილობრივი კადრების გადამზადება, ტრენინგები და სხვა აქტივობები. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სამუშაო ჯგუფი სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ოსტამარში გაემგზავრა, სადაც ესტუმრნენ სხვადასხვა დაწესებულებას, ადგილზე გაეცნენ სოციალური პროგრამების განხორციელების პრინციპებსა და შედეგებს. 26 სექტემბერს ოსტამარის დელეგაცია ფოთს კვლავ ეწვევა პროგრამის მიმდინარეობის შესასწავლად და ახალი მიზნების დასასახად. ფოთი და ოსტამარი 11 წლის წინ დამეგობრდა. ამ დროის განმავლობაში არაერთი პროექტი განხორცი- ელდა, რის შედეგადაც ქალაქებს შორის მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობა ჩამოყალიბდა.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში

გერმანიის ეკონომიკურმა გაერთიანებამ (DWV) 2018 წლის აგვისტოს ბიზნესბიულეტენში ბოლნისის მუნიციპალიტეტის პოზიცია გამოაქვეყნა. მასში აღნიშნულია, რომ მუნიციპალიტეტი ეძებს ტურიზმისა და გართობის ინდუსტრიით დაინტერესებულ ბიზნესმენებს/ინვესტორებს, რომლებიც ისტორიული უბნის – კატერინენფელდის ტერიტორიაზე საკუთარ ბიზნესს წამოიწყებენ.
ბიზნესბიულეტენში შესულია მოკლე ცნობები მუნიციპალიტე- ტის შესახებ და აღნიშნულია, რომ ორსაუკუნოვან ქალაქ ბოლნისში შემორჩენილია გერმანელების მიერ დაარსებული დასახლება კატერინენფელდი, გამორჩეული არქიტექტურით ნაშენი ნაგებობებით. რამდენიმე მათგანს მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი.

"მუნიციპალიტეტი მზად არის ხელი შეუწყოს ყველა დაინტერესებულ ინვესტორს და ითანამშრომლოს მათთან კერძო-საჯა- რო პარტნიორობის ფარგლებში (PPP)", – ნათქვამია გამოქვეყნებულ მასალაში. ეს ინფორმაცია გერმანიის ეკონომიკურმა გაერთიანებამ ბიზნესით დაინტერესებულ 4500-მდე პირს გაუგზავნა.

განცხადება სტუდენტებისვის: მუნიციპალიტეტი 2018–2019 სასწავლო წელსაც აგრძელებს სტუდენტთა ფულად დახმარებას. გთხოვთ, დოკუმენტაცია წარადგინოთ ბოლნისის მუნიცი- პალიტეტის მერიის მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილებაში. ფულადი დახმარების პროგრამაში, კატეგორიების მიხედვით, სტუდენტი დოკუმენტაციის სრულად წარდგენის შემდგომ ჩაერთვება.

მუნიციპალიტეტის დახმარებას მიიღებენ სახელმწიფო აკრედიტე- ბული უმაღლესი სასწავლებლების შემდეგი კატეგორიების სტუდენტები:
1. ობოლი სტუდენტები და სტუდენტები მარჩენალდაკარგული ოჯახებიდან;
2. სტუდენტები იძულებით გადაადგილებული ოჯახებიდან;
3. სტუდენტები სოციალურად დაუცველი (0-იდან 100 000 ქულამდე) ოჯახებიდან;
4. სტუდენტები მრავალშვილი- ანი ოჯახებიდან (სამი და მეტი შვილი);
5. სტუდენტები ოჯახებიდან, სადაც არის ორი ან მეტი სტუდენტი;
6. წარჩინებული სტუდენტები.

დმანისის მუნიციპალიტეტში

მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტმა გამოაცხადა ტენდერები შემდეგ სამუშაოებზე:
სოფელ ვარდისუბანში კორპუსის სახურავის, ქ. დმანისში 26 მაისის ქუჩის №3-ში მდებარე კორპუსის სახურავისა და ქ. დმანისში ვახტანგ მეფის ქუჩა №3 კორპუსის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა. სავარაუდო ღირებულება – 180 482 ლარი; სოფ. კამიშლოში მისასვლელი გზისა და შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა. სავარაუდო ღირებულება – 235 352 ლარი. დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი – 5%, სახელმწიფო ბიუჯეტი – 95% .

მარნეულის მუნიციპალიტეტში

ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულმა-გუბერნატორმა შოთა რეხვიაშვილმა მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობასთან სამდღიანი შეხვედრები დაასრულა. მხარის გუბერნატორი, მოადგილესთან ზაურ დარგალთან, საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან გიორგაძესთან, მერის მოადგილე ლაშა ლობჯანიძესთან და თვითმმართველობის სხვა ხელმძღვანელ პირებთან ერთად, ყიზილაჯლოს, ქალაქ მარნეულის, ალგეთისა და კაპანახჩის ადმინისტრაციული ერთეულების მოსახლეობას შეხვდა. შოთა რეხვიაშვილმა დაათვალიერა როგორც მიმდინარე, ისე დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები.

შოთა რეხვიაშვილმა შეკრებილ მოსახლეობას გააცნო თავისი მოსაზრებები და პრიორიტეტები რეგიონის განვითარების შესახებ, ასევე მიაწოდა ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების შესახებ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერი ირაკლი კუჭავა ბუკისციხისა და დაბლაციხის თემში იმყოფებოდა. მერმა პირველ მოადგილესთან, თამაზ ჯინჭარაძესთან და ბუკისციხის თემის მაჟორიტარ დეპუტატ ქეთევან სიხარულიძესთან ერთად დაბლაციხე-ბუკისციხის ადმინისტრაციულ საზღვართან დასრულებული საავტომობილო ხიდი დაათვალიერა. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვ ნელები დაბლაციხის თემში,მდინარე სუფსაზე კალაპოტის გასწორხაზოვნებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების მიმდინარეობასაც გაეცნენ.

გურიის გუბერნატორი ზურაბ  ნასარაია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიას ეწვია და ადგილობრივი ხელისუფლების პირველ პირებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეკრებილებმა მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და სოციალური პროგრამების შესახებ იმსჯელეს.მეტის ნახვა
12-09-2018, 19:31


თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში

ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის ინიციატივით, 8 სექტემბერს დილის 11 საათიდან საღამოს 6 საათამდე ქ. თეთრიწყაროს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის შენობაში უფასო სამედიცინო აქცია გაიმართება.მოსახლეობას უფასო გამოკვლევებს ჩაუტარებენ შემდეგი პროფილის ექიმ-სპეციალისტები:
ალერგოლოგი, გასტროენტეროლოგი, გინეკოლოგი, ნევროლოგი, ანგიოლოგი, რადიოლოგი, ენდოკრინოლოგი. უფასოდ ჩატარდება აგრეთვე სპირომეტრია და ექოსკოპიური კვლევები.

მუნიციპალიტეტის მერიაში, ქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტის და ააიპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის" ორგანიზებით, საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის შრომითი უფლებების დაცვის შესახებ გაიმართა სემინარი, რომელსაც საქართველოს პროფესიული კავშირების თავმჯდომარის მოადგილეები ეთერ მათურელი და რაისა ლიპარტელიანი უძღვებოდნენ. სემინარი გაიმართა იმ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც "ქალთა შრომითი უფლებები — ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტები" ჰქვია. მას ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტი ახორციელებს.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

წელს დაინერგა სახელმწიფო პროგრამა "ახალგაზრდა მეწარმე", რომლის ფარგლებშიც უამრავი პროექტი დაფინანსდა.
სოფელ ახაშნის მკვიდრი კახა მაისურაძე ამ პროექტის ერთ-ერთი ბენეფიციარია. მან სახელმწიფოს თანადაფინანსებით საკუთარ ეზოში მარნის მშენებლობა დაიწყო, რომელიც რთვლის გაჩაღებამდე დასრულდება და სადაც წელსვე დაიწურება ყურძენი. კახა მაისურაძე საკუთარ მარანში შვიდ ტონაზე მეტი ქვევრის ღვინის დაყენებას, ბოთლში ჩამოსხმას და ექსპორტზე გატანას გეგმავს.

სახელმწიფო პროექტებისა და გრანტების შესახებ დეტალური ინფორმაციისა და რეკომენდაციების მისაღებად ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დაუკავშირდეს გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატის, დავით სონღულაშვილის ბიუროს.

ქალაქ გურჯაანში, კოსტავას ქუჩის № 29,31,33-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსების ეზოებში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს.
ქალაქ გურჯაანში ფარნავაზის ქუჩის კორპუსების ეზოებში ასფალტი იგება. მალე სოფელ ნანიანის მოსახლე ობას წყალმომარაგება საგრძნობლად გაუუმჯობესდება. მუნიციპალიტეტის მერიამ მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე ახალი ჭაბურღილისა და წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოებზე 20 აგვისტოს გამოაცხადა ტენდერი, რომლის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 127 229 ლარია.

სოფელ ვეჯინში ახალი ჭაბურღილი და წყალმომარაგების ქსელი, ე.წ. ჰესის გზის თავში გაკეთდება და წყლით მომარაგდება სამი დიდი უბანი: ე.წ. ჰესის გზის, ე.წ. ქუვეითის და სტადიონის უბნები. ტენდერი 10 სექტემბერს დასრულდება, სამუშაოების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 137 508 ლარს შეადგენს.

გურჯაანის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია დაიწყო. ნულოვან სართულზე, რომელიც ადაპტირებული იქნება შშმ პირთათვის, მოქალაქეთა მომსახუ-ების განყოფილება განთავსდება. მერიას განზრახული აქვს, შექმნას ერთიანი სივრცე მოქალაქეთა მომსახურების გასაუმჯობესებლად. გარდა ამისა, შენობის მეორე და მესამე სართულებზე დაიგება ლამინატი. სამუშაოებს ადგილობრივი ბიუჯეტი 77 ათასი ლარით აფინანსებს.


დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტს ეწვივნენ უკრაიინელი ინვესტორები, რომლებიც მერთან, ნიკოლოზ ჯანიაშვილთან შეხვედრისას დედოფლისწყაროს საინვესტიციო გარემოთი და პოტენციალით დაინტერესდნენ. ამის შესახებ მათ დეტალური ინ- ფორმაცია პირადად ნიკოლოზ ჯანიაშვილისგან მიიღეს.
უკრაინელ ინვესტორებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 100 ჰექტარი ზეთისხილის პლანტაცია აქვთ გაშენებული. სამომავლოდ ისინი ბიზნესის გაფართოებას და ინვესტიციების გაზრდას გეგმავენ. მუნიციპალიტეტის მერი უკრაინელ ბიზნესმენებს შეჰპირდა მხარდაჭერას და აღნიშნა, რომ
მიესალმება ინვესტორთა საქმია- ნობას დედოფლისწყაროში, რაც მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ წინსვლასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას შეუწყობს ხელს. შეხვედრის დასასრულს უკრაინული დელეგაციის წარმომადგენლებმა ნიკოლოზ ჯანიაშვილთან დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობასა და მისი გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინტერვიუ ჩაწერეს.

ნიკოლოზ ჯანიაშვილმა არბოშიკის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის სამშენებლო სამუშაოები დაათვალიერა. სოფლის ცენტრიდან სასაფლაოებისკენ მიმავალ შიდა გზაზე იგება ასფალტის საფარი და წესრიგდება სანიაღვრე სისტემა.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერი ჯონდო მდივნიშვილი სოფელ პატარაგორის მოსახლეობას შეხვდა. პირველი ქუჩის მცხოვრებნი გაზიფიცირებისა და გარე განათების პრობლემებზე საუბრობენ. გარე განათების მოწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 2018 წელსაა გათვალისწინებული. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები. მეორე ქუჩის მოსახლეობას წლების განმავლობაში აწუხებს უგზოობისა და გაზიფიცირების პრობლემა, აგრეთვე გარე განათების მოუწესრიგებლობა. მუნიციპალიტეტის მერია უახლოეს მომავალში გაითვალისწინებს გზის საფარის რეაბილიტაციის საკითხს. გარე განთების პრობლემა კი მეორე ქუჩაზე მყისიერად მოგვარდა. გაზიფიცირების სამუშაოები როგორც პატარაგორში, ისე მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებში: გელათში, განათლებაში, ზემო და ქვემო მსხალგორსა და ბაისუბანში უახლოეს მომავალში დაიწყება.

მუნიციპალიტეტის მერი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სოფ. განჯალის მცხოვრებლებს შეხვდა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებზე ინფორმაცია მიაწოდა და მათი საჭიროებები მოისმინა.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

სოფელ ბოდბისხევში ე.წ. „ბაზრის უბნის“ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დასრულდა. სამუშაოები სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი გოგილაშვილმა და მერის პირველმა მოადგილემ მადონა ბატიაშვილმა დაათვალიერეს. რეაბილიტაციის ფარგლებში 315 მეტრზე ორფენიანი ასფალტბეტონის საფარი დაიგო. პროექტი, რომლის ღირებულებაც 126 980 ლარია, სიღნაღის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და რეგიონში განსახორციელებელი პრო- ექტების ფონდიდან დაფინანსდა.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში

სოფლებს ჩხაკაურასა და ზოტს გურიის რეგიონისა და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები სტუმრობდნენ. რწმუნებულ-გუბერნატორ ზურაბ ნასარაიასა და ადგილობრივებს შორის დიალოგისას საუბარი შეეხო როგორც მიმდინარე, ისე სამომავლო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ხე-ტყით სარგებლობის პრობლე- მებსა და მაღალმთიან სოფლებში სამედიცინო ამბულატორიების შექმნის აუცილებლობას. გუბერნატორმა სოფელ ზოტში საბავშვო ბაღი დაათვალიერა და სააღმზრდელო წლისთვის მზადების პროცესს გაეცნო.

"ფაბრიკის დასახლებაში" დასრულდა საერთო საცხოვრებელი შენობის გადახურვა. სამუშაოები დაათვალიერეს მუნიციპალიტეტის მერმა ირაკლი კუჭავამ, მერის პირველმა მოადგილემ თამაზ ჯინჭარაძემ და ინსპექტირების ჯგუფის წევრებმა.

მუნიციპალიტეტში აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო წამლობა გრძელდება. ამჯერად ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბის წევრები, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები, მხარისა და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებთან ერთად, წამლობას ცივი შესხურებით სოფელ სამებაში ატარებენ, სადაც, ისე როგორც სხვა სოფლებში, მწერის მოსაზიდი ფერომონები, ე.წ. „მოიზიდე და გაანადგურე“ სადგურებია დამონტაჟებული.

3 სექტემბერს, საღამოს 8 საათიდან, მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში, ერთდროულად 62 ერთეული სპეციალური სატრა სპორტო საშუალება მუშაობდა.

დუშეთის მუნიციპალიტეტში

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელშეწყობით საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების დუშეთის სერვისცენტრი ახორციელებს ინფრასტრუქტურულ პროექტს, რომელიც ქ. დუშეთში, მილახვრიანთ დასახლებაში წყალმომარაგების ქსელის სრულ რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. ამორტიზებული და ძველი მილები იცვლება ახალი გაყვანილობით, ასევე იგეგმება ინდივიდუალური გამრიცხველიანება. სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოსახლეობა სასმელ წყალს 24-საათიან რეჟიმში მიიღებს.

სოფელი დიხჩო დუშეთის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებს მიეკუთვნება, სადაც არასოდეს ჰქონიათ ელექტროენერგია და სამანქანო გზა. დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინიციატივით, საქართველოს მთავრობასა და კერძო სექტორებთან კოორდინებული თანამშრომლობის შედეგად, სოფელ დიხჩოში დასრულდა ელექტროენერგიის გაყვანა. ამჟამად ექვსი ადგილობრივი მცხოვრები უკვე რეგისტრირებულია აბონენტად. დაიდგა აგრეთვე მაგთიკომის საკომუნიკაციო ანძა. აქაური მოსახლეობა იმედით შეჰყურებს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის ინიციატივას, რომელიც ფშავ-ხევსურეთისა და გუდამაყრის ხეობის ინტერნეტიზაციას, მაღალმთიან სოფლებში პარამედიკოსების პროგრამის ამუშავებას და 100-ზე მეტი უშუქო სოფლის ელექტრიფიკაციას ითვალისწინებს.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ პროგრამებზე აგვისტოს თვეში 61 715 ლარი დაიხარჯა. სოციალური მომსახურებით 1255-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა.
მუნიციპალიტეტში მიმდინარე აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო შეწამლვითი სამუშაოები. შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ამონტაჟებენ ფერომონებს, რომლებითაც მავნებელს იზიდავენ.  მონიტორნიგის შედეგებზე დაყრდნობით დაიწყება შეწამვლითი სამუშაოები.

მუნიციპალიტეტის მერის მოგილე მაიზერ ნანავა, მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად, დაესწრო ასოციაცია "ნერგების" პროექტ "ჩემი სივრცის“ პრეზენტაციას, რომლის თანადამფინანსებული მერიაა.

მუნიციპალიტეტის მერიამ ტენდერები გამოაცხადა საავტომობილო გზების რეაბილიტაციაზე. კერძოდ: ნარაზენი-შამადელას ადმინის- ტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სა მუშაოების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 400 000 ლარია.
ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნარაზენის გზიდან საბეჭვაიოს საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე, რომლის სავარაუდო ღირებულება 200 000 ლარია.

გრიგოლიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების (გრიგოლიშის ცენტრიდან ზუგდიდი ყულიშკარის საავტო- მობილო გზამდე მე-2 ეტაპი) შეს- ყიდვაზე. სავარაუდო ღირებულება 400 000 ლარია. ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრიდან № 1 სასაფლაომდე საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო  სამუშაოების შესყიდვაზე, რომლის სავარაუდო ღირებულება 300 000 ლარია.

ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში

ნაბადის უბანში გარე განასარემონტო სამუშაოებს ბის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი ახორციელებს. მუნიციპალიტეტის ხუთ სკოლამ დელ დაწესებულებაში გაზიფიცირებისა და გათბობის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები დასრულდა. ფოთის მერმა გოჩა კურდღელიამ, მოადგილეებმა მამუკა პაპასკირმა და გიორგი ფარეშიშვილმა, მერიის ადმინის- ტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსმა ინგა მასხულიამ და მაჟორიტარის ბიუროს ხელმძღვანელმა მარინე ზარანდიამ შესრულებული სამუშაოები დაათვალიერეს.

ქალაქ ფოთის №1, №6, №10, №13 და №16 სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებაში გაზიფიცირებისა და გათბობის სისტემის მონტაჟისთვის ბიუჯეტიდან 181 111 ლარი გამოიყო. პროექტი ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატის, ირაკლი ხახუბიას ინიციატივითა და მხარდაჭერით განხორციელდა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები დარჩენილი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაზიფიცირებისთვის.

მარტვილის მუნიციპალიტეტში

ვედიდკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში საცხოვრებელი ფართის არმქონე პირთათვის განკუთვნილი შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეორე ეტაპი მიმდინარეობს. პროექტის ღირებულება 56 829 ლარს შეადგენს. რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი შარშან დასრულდა და მისმა ღირებულებამ 35 962 ლარი შეადგინა. სამუშაოებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი აფინანსებს. არსებული შენობა საცხოვრებელ სახლად გადაკეთდება და მასში საცხოვრებელი ფართის არმქონე რვა ოჯახი დაიდებს ბინას. მიმდინარე სამუშაოები მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერის პირველმა მოადგილემ დავით სურმავამ დაათვალიერა.

სენაკის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო შეწამვლითი სამუშაოები. შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები ქალაქის ტერიტორიაზე და ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ამონტაჟებენ ფერომონებს მავნებლის მოსაზიდად.

პარალელურად, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე გრიგოლ ბაღათურია, სურსათის ეროვნული სააგენტოს რისკებზე რეაგირების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, აზიური ფაროსანას შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ლევან თოლორდავა, მერიის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში იმყოფებოდნენ და ადგილობრივ მოსახლეობასთან მართავდნენ შეხვედრებს წამლობის სამომავლო გეგმების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ ფერომონების განთავსებამ კარგი შედეგები მოიტანა, თხილისა და სიმინდის მოსავალი ფაქტობრივად გადარჩენილია.
ამ ეტაპზე ბრძოლა საკარმიდამო ნაკვეთების გადასარჩენად მიმდინარეობს.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში

კირცხის №1 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. მუნიციპალიტეტის მერმა დათო გოგუამ, მერის პირველ მოადგილე გოჩა ჩიქოვანთან და საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ესებუასთან ერთად, სკოლაში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. სკოლის სრული რეაბილიტაცია აგვისტოს თვეში დაიწყო და 2019 წლის მარტში დასრულდება. პროექტს ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის დაფინანსებით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და სსიპ "საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო" ახორციელებენ. ამჟამად დასაქმებულია ოცი ადგილობრივი მცხოვრები, უახლოეს პერიოდში მათი რაოდენობა ორმოცდაათამდე გაიზრდება.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში

სოფელ რაჭისუბნის შიდა გზების კეთილმოწყობის სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია რამდენიმე ქუჩაზე, სადაც ამ დრომდე არ ყოფილა კეთილმოწყობილი გზა, ასფალტის საფარს დააგებს. შესასრულებელი სამუშაოების საერთო მოცულობა 1600 გრძივი მეტრია. სოფლისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი ნოემბრის დასაწყისში დასრულდება. გზის მშენებლობის პროცესში ადგილობრივი კადრები დასაქმდებიან.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში

ქვემო ქართლში ახლად დანიშნული სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი შოთა რეხვიაშვილი 3 სექტემბერს მარნეულის მუნიციპალიტეტს ესტუმრა.
მხარის გუბერნატორი მოადგილესთან ზაურ დარგალთან, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელ ზაურ ტაბატაძესთან, საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან გიორგაძესთან, მერის მოადგილე ლაშა ლობჯანიძესთან და თვითმმართველობის სხვა ხელმძღვანელ პირებთან ერთად, მარნეულის სხვადასხვა ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების — სადახლოს, დამიაგეურარხის, ქვემო სარალის, ზემო სარალის, კაჩაგანისა და კასუმლოს მოსახლეობას შეხვდა. რწმუნებულ-გუბერნატორმა დასრულებული საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტები დაათვალიერა სოფელ კაჩაგანსა და სოფელ ხანჯიგაზლოში.მეტის ნახვა
5-09-2018, 13:30


დუშეთის  მუნიციპალიტეტში

საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, ფშავ-ხევსურეთისა და გუდამაყრის ხეობის ინტერნეტიზაცია, მაღალმთიან სოფლებში პარამედიკოსების პროგრამა განხორციელდება, ხოლო 100-ზე მეტი დღემდე უშუქო სოფელი ელექტროენერგიას მიიღებს, — ეს გადაწყვეტილებები მთის გან- ვითარების ეროვნული საბჭოს სხდომაზე მიიღეს, რომელიც პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა.
ფშავ-ხევსურეთისა და გუდამაყრის ხეობის ინტერნეტიზაციისთვის თანხა მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოიყოფა;
ჯანდაცვის სამინისტრო განახორციელებს პარამედიკოსების პროგრამას — მთაში მცხოვრებთა ტრენინგს პირველადი დახმარების 
კუთხით, რაც ადგილობრივებს საშუალებას მისცემს, პირველადი დახმარება თანასოფლელებს სასწრაფო დახმარების მისვლამდე გაუწიონ;

განიხილება საქართველოს მთავრობისა და USAID-ის ერთობლივი დაფინანსებით მზის პანელებითა და შესაბამისად, ელექტროენერგიით 100-ზე მეტი სოფლის, კონკრეტულად 400-მდე ოჯახის უზრუნველყოფა, რომლებსაც ელექტროენერგია დღემდე არ მიეწოდებოდათ.
როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სხდომაზე განაცხადა, მმართველი პოლიტიკური გუნდის მიღწევებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი სწორედ მთის განვითარების პროექტს უჭირავს. კანონი „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს ხელისუფლებამ 2015 წელს მიიღო.  დღეისთვის, მაღალმთიანი დასახლების სტატუსით სარგებლობს 1 730 დასახლება, კანონით დადგენილი შეღავათებით კი — 330 ათასი ადამიანი.
სოფ. ჩარგალში ვაჟა-ფშაველას მემორიალური მუზეუმის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტით ასევე გათვალისწინებულია სცენის სრული განახლება.

მიმდინარე სამუშაოები დუშეთის, თიანეთისა და ყაზბეგის გაერთიანებული ოლქის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ზაქარია ქუცნაშვილმა და დუშეთს მუნიციპალიტეტის მერმა ზურაბ სეხნიაშვილმა დაათვალიერეს.
ჟინვალი-ბარისახოს დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია გრძელდება. გზის რეაბილიტაცია კიდევ უფრო მეტ სტრატეგიულ მნიშვნელობას შესძენს დუშეთის მუნიციპალიტეტს, მნიშვნელოვნად შეამცირებს ამ მონაკვეთზე გადაადგილების დროს და როგორც ადგილობრივებისთვის, ისე ტურისტებისთვის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას უზრუნველყოფს. გზის რეაბილიტაცის სამუშაოები 2017 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში,გურიის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული — გუბერნატორი ზურაბ ნასარაია იმყოფებოდა. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებთან და მერიის თანამშრომლებთან გაცნობითი ხასიათის შეხვედრის შემდეგ, გუბერნატორმა მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაათვალიერა:
გოგებაშვილის ქუჩაზე — მინისაკალათბურთო მოედანი; სოფ. ქვემო ერკეთის, მოედანას, იანეულისა და ბუკისციხის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობა; სოფელ ვაზიანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; სოფელ ხიდისთავში ანა კალანდაძის სახელობის სკვერის მოწყობის სამუშაოები.
გუბერნატორმა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ 2019 წელს განსახორციელებელი პროექტების დაგეგმვისას მაქსიმალურად გაითვალისწინონ მოსახლეობის მოთხოვნები და მოსაზრებები, ასევე ისაუბრა თვითმმართველობასა და ცენტრალური ხელისუფლების უწყებებს შორის კიდევ უფრო კოორდინირებული თანამშრომლობის აუცილებლობაზე.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში

მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა,, აწარმოე საქართველოში“ მეოთხე ეტაპს იწყებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს — „აწარმოე საქართველოში“ — ორგანიზებით და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით ქ. დედოფლისწყაროსა და სოფელ ზემო ქედში გაიმართა შეხვედრები ადგილობრივ მეწარმეებთან და მოსახლეობასთან.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერმა ჯონდო მდივნიშვილმა, პირველ მოადგილესთან და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსთან ერთად, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაათვალიერა. სოფელ აფენში, წერეთლის ქუჩაზე, 1 კმ-მდე სიგრძისა და 6 მეტრი სიგანის გზაზე ასფალტის საფარი იგება. პროექტის ღირებულება 210 464 ლარია.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში, ტიბაანში, ვაქირსა და ანაგაში ახალი ჭაბურღილების, წყლის ქსელებისა და რეზერვუარების მოწყობა მიმდინარეობს. სამუშაოები მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი გოგილაშვილმა მოადგილესთან ერთად დაათვალიერა. რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით სამივე სოფელში, მთლიანიობაში, 284 445 ლარი დაიხარჯება. ახალი ჭაბურღილიდან მიღებული წყლით კი 200-მდე ოჯახი ისარგებლებს. სამუშაოები სექტემბრის ბოლოს დასრულდება.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

გურჯაანის მერმა არჩილ ხანდამაშვილმა ქალაქ გურჯაანში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის (ქვაფენილის ზედა მხარის) რეაბილიტაციის სამუშაოები დაათვალიერა და მოსახლეობას შეხვდა. გურჯაანელები კმაყოფილი არიან მიმდინარე სამუშაოებით. ამ გზის რეაბილიტაცია მოსახლეობის თხოვნით მიმდინარეობს. იგება 252 გ/მეტრი გზა, ხოლო პროექტის ჯამური ღირებულება 110 500 ლარია.

გურჯაანის მერიაში გაიმართა შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ რთვლის საკოორდინაციო შტაბის უფროსი ანდრო ასლანიშვილი, მისი მოადგილე პეტრე მესხიძე, მათი წარმომადგენლები გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ალექსანდრე აზნარაშვილი და ზურაბ ასათიანი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომად- გენლები. შტაბის სხდომაზე იმსჯელეს რთვლის მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებ. როგორც ანდრო ასლანიშვილმა განაცხადა, რთვლის შტაბი უახლოეს დღეებში გაიხსნება, დაიწყება ამ პროცესში ჩართვის მსურველი კომპანიების რეგისტაცია და შტაბი, გასული წლების მსგავსად, 24-საათიან რეჟიმში იმუშავებს სოფელ ჭერემში, მოსახლეობის თხოვნით, შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, გზის სავალ ნაწილზე უკვე დაგებულია ასფალტი. სამუშაოების ღირებულება 358 760 ლარს შეადგენს და ის 27 სექტემბერს დასრულდება.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახში სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. პროექტის ღირებულება 555000 ლარია. ნონეშვილის მუზეუმის ასახვევიდან სასაფლაოსკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაციასთან ერთად, ცენტრალური გზიდან უბნებში ბეტონის ჩასასვლელებიც კეთდება.

ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

საქართველოს მთავრობის ინიციატივით ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში, “რომლის მიზანია ქვეყანაში მეწარმეობის განვითარება და მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა. პროგრამის ფარგლებში 2015 წლიდან დღემდე 4800-ზე მეტი ბიზნესპროექტი დაფინანსდა. ბენეფიაციარები, რომლებმაც ისარგებ- ლეს გრანტებით, წელსაც შეძლებენ კვლავ მიიღონ დაფინანსება. პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ რეგიონალურმა წარმომადგენლებმა ფოთში შეხვედრა გამართეს, რომელზეც დაინტერესებულ პირებს პროგრამის პირობები და ძირითადი მოთხოვნები გააცნეს.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

ახალ სასწავლო წელს მუნიციპალიტეტის 34 საბავშვო ბაღი ახალი ინვენტარით შეხვდება. 24 000 ლარამდე ღირებულების ინვენტარის განაწილების პროცესს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე მაიზერ ნანავა და ა(ა)იპ "ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვისცენტრის" ხელმძღვანელი ხათუნა თოლორაია დაესწრნენ. მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერ-თეულში, ცენტრიდან ყოფილი პროფტექნიკური სასწავლებლის, ახალკახათის გავლით, ზუგდიდი- ანაკლიის საავტომობილო გზამდე, საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის მესამე ეტაპის სამუშაოების შესყიდვაზე ტენდერი გამოცხადდა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 400 000 ლარია.

მარტვილის მუნიციპალიტეტში

საგრანტო პროექტი „აწარმოე საქართველოში“ დაიწყო. ამასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გამართულ შეხვედრაზე ადგილობრივმა მეწარმეებმა და მოსახლეობამ პროექტის პირობების შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს.
მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის სახელმწიფო საგრანტო პროგრამა 2018 წლის 20 აგვისტოდან ახალი პირობებით განახლდა და 2 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. გაიზარდა დაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა – 15 000 ლარის ნაცვლად 20 000 ლარია. წელს პროგრამის პრიორიტეტებია ინტელექტუალური სერვისები, ქალი-მეწარმე,სტარტაპი და ბიზნესი სოფლად. პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ვებგვერდზე www.qartuli.ge ან ცხელი ხაზის ნომერზე 1525.

სენაკის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერიის სააქტო დარბაზში, კომპანია,, ჯიემ სი ჯი ინოვას’’ სამეგრელოს ოფისის რეგიონალურმა მენეჯერმა ალექსანდრე თოლორაიამ საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა გამართა. ადგილობრივ მეწარმეებსა და საზოგადოების წარმომადგენლებს გააცნეს ის სიახლები, რომლებიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს განახლებული პირობების განხილვას მიეძღვნა. 2018 წელს საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება ექნება როგორც მეწარმე სუბიექტს, რომელსაც პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება არ მიუღია (ან პირველად მონაწილეობს), ისე მეწარმე სუბიექტს ან მეწარმე სუბიექტთა ჯგუფს, რომელმაც ერთხელ უკვე ისარგებლა პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმოების ნაწილით განსაზღვრული ხელშეწყობით.
თუკი მეწარმეს სურს მიიღოს გრანტი, მან უნდა წარადგინოს პროექტი, რომელიც შეეხება მისთვის უკვე დაფინანსებული საქმიანობის გაფართოებას.
ცვლილებების შემდეგ აღარ არის აუცილებელი სამეწარმეო ამხანაგობის შექმნა და ერთ ბენეფიციარს შეუძლია განაცხადი გააკეთოს პროგრამით გათვალისწინებული თანადაფინანსების თანხის მთლიან მოცულობაზე. პროგრამის ბენეფიციარის/ბენეფიციართა ჯგუფის მიერ პროგრამაში თანამონაწილეობის წილი განისაზღვრება დაფინანსების თანხის არანაკლებ 50 პროცენტით, მაშინ, როდესაც პროგრამაში ახალი ბენეფიციარის თანამონაწილეობის წილი განისაზღვრება დაფინანსების თანხის არანაკლებ 20 პროცენტით.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში

სოფელ ლეწურწუმეში ასფალტ–ბეტონის გზა იგება. სამუშაოები მუნიციპალიტეტის მერმა დათო გოგუამ და მერის პირველმა მოადგილემ გოჩა ჩიქოვანმა მერიის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენელთან ერთად დაათვალიერეს. ნაკიფუ-ჩხოროწყუ-ლეწურწუმეს საავტომობილო გზის 3 კმ. მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საფარი დაიგება. პროექტი ითვალისწინებს,აგრეთვე ეზოში შესასვლელების, მიერთებების, წყალამრიდი მილების, ბეტონის კიუვეტების, გაბიონების მოწყობას და ახალი ხიდის მშენებლობას. პროექტი მუნიციპალური გან- ვითარების ფონდმა 2 396 069 ლარით დააფინანსა. სამუშაოები 2019 წლის გაზაფხულზე დასრულდება.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში

მერაბ კოსტავასა და წისლის ქუჩების პარალელურად გზის ქვაფენილით მოპირკეთება ფარნავაზ მეფის, შოთა რუსთაველისა და ლადო ასათიანის ქუჩებზეც მიმდინარეობს. ადგილობრივი ბაზალტით ქვაფენილით მოპირკეთების სამუშაო რამდენიმე დღის წინ დაიწყო და იგი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდება. მოწესრიგდება ტროტუარები და სანიაღვრე ცხაურები. სამუშაოებზე ადგილობრივები დასაქმდებიან.
ქალაქ ბოლნისის კულტურისა და დასვენების პარკს სამომავლოდ ახალი დეკორატიული ღობე ექნება. ამის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელმა პირებმა მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროში იმსჯელეს.
შედეგად, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გოგი მეშველიანმა, მუნიციპალიტეტის მერმა დავით შერაზადიშვილმა და სხვა ხელმძღვანელმა პირებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ პარკის ცენტრალური შესასვლელის რეაბილიტაციაში ჩაერთოს მოსახლეობა.

დმანისის მუნიციპალიტეტში

დმანისის მუნიციპალიტეტში გამოცხადებული ტენდერები:
სოფელ ირგანჩაიში მდებარე მდინარის კალაპოტის ჩაღრმავების, მილხიდის მოწყობისა და სოფელ ლოქჭანდრის მისასვლელ გზაზე ორი მილხიდის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 11 441 ლარი.
ქ. დმანისში წმ. ნინოს ქ.#41-ში მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში სარეკონსტრუქციო სამუშაოების, ქ. დმანისში 9 აპრილის ქ. #15-ში მდებარე ყოფილი არქივის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების, ქ. დმანისში წმ. ნინოს ქ. #39-ში, #24 დმანისის საოლქო-საარჩევნო კომისიის შენობის ფასადის სარეაბილიტაციო, დმანისის მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი (ბანერის) მონუმენტის მოწყობის, ქ. დმანისის შემოსასვლელში არსებული მონუმენტის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპიკნიკეების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა.
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 12 407 ლარია.
დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. პანტიანსა და ტნუსში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 317 000 ლარი.
ქ. დმანისის ქუჩების მოასფალტების, სოფ. დიდი დმანისისა და ვარდისუბნის რ/ბ არხების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 567 075 ლარი.
სოფ. ირგანჩაის, გუგუთის, ქვემო ყარაბულახის, უსეინქენდის, კამარლოსა და ახალი გოდაგდაგის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია/ მშენებლობის სამუშაოებისა და სოფ. მთისძირის ტერიტორიაზე წყლის შემკრების/რეზერვუარის და მაგისტრალური ხაზის მშენებლობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 24 472 ლარი.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის ქუთლიარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ახალი სატუმბი სადგური აშენდება. ამჟამად, ბოლნისის, დმანისის და მარნეულის მუნიციპალიტეტების მიერ გამოცხადებული ერთობლივი ტენდერი, 2019 წელს განსახორციელებელი წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების (სისტემების) მოწყობისა და რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებაზე, დასრულებულია. მიმდინარეობს წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებების შერჩევა-შეფასება.
აღნიშნულთან დაკავშირებით, უშუალოდ სატუმბი სადგურის ასაშენებლ ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ მერიის სამსახურებისა და განყოფილებების ხელმძღვანელები, შპს „მარნეულის სოფწყალის“ ხელმძღვანელი ნაბი აბდულაევი და გაერთიანებული წყალმომარა- გების კომპანიის წარმომადგენელი. მათ ადგილზე განიხილეს სატუმბი სადგურის მშენებლობის ტექნიკური დეტალები.
სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 5 მლნ ლარი დაიხარჯება.

აღსანიშნავია, რომ სატუმბი სადგურის აშენების შემდგომ სოფლების – ალგეთის, აზიზკენდის, თაზაქენდის, გაჯისაკენდის, ბაიდარის, კაპანახჩის, ალგეთის მეურნეობის დასახლების, I ქესალოს და ამბაროვკის მოსახლეობას მარნეულის მუნიციპალიტეტი თვითონვე მოამარაგებს ხარისხიანი სასმელი წყლით. ჩამოთვლილ სოფლებს სასმელი წყლით ამარაგებდა კომპანია შპს „რუსთავწყალი“ და 2009 წლიდან დარიცხული დავალიანების გადაუხდელობის გამო მათ წყალმომარაგება შეუწყვიტა. მოლაპარაკებების შედეგად, წლების განმავლობაში გადაუჭრელი პრობლემა მოგვარდა.


მეტის ნახვა
3-09-2018, 19:11


თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი ქორიძემ ქ. თეთრიწყაროს დუმბაძის ქუჩაზე (ჩიხებით), დუმბაძის ქუჩის I ჩიხსა და ჯავახიშვილის ქუჩაზე (ჩიხებით) მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა.
სოფელ არხოტში შეხვეტლას თემის სოფლებს შორის გაიმართა კონკურსი „სოციალური პროექტების შედგენა“. მასში მონაწილეობდა შეხვეტილას თემის ცხრა სოფელი. ჟიურიმ გამოავლინა 5 გამარჯვებული სოფელი:
1. არხოტი: „სარწყავი და სასმელი წყლის რეაბილიტაცია“ (4000 ევრო);
2. ჯვრისხევი: „სასოფლო- სამეურნეო ტექნიკის, სათიბელას შეძენა“ (3500 ევრო);
3. ქვემო ჭინჭრიანი: „ხის მასალის შეძენა საყოფაცხოვრებო პირობების გასაუმჯობესებლად“ (3400
ევრო);
4. დიდი ნამტვრიანი: „ხის მასალის შეძენა საყოფაცხოვრებო პირობების გასაუმჯობესებლად“ (2100 ევრო);
5. კოდისწყარო: „სატვირთო მანქანისთვის ნაწილების შეძენა“ (2000 ევრო).
კონკურსი გაიმართა პროგრამის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაა „დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში — საქართველო“. ღო ნისძიების მხარდამჭერია ალგეთის ეროვნული პარკის მეგობართა ასოციაცია.
SPPA-საქართველო წარმოადგენს 5-წლიან პროგრამას (2014– 2019), რომელიც დააფინანსა KFW განვითარების ბანკმა და რომლის მიზანია ოთხი დაცული ტერიტორიის — ალგეთის, ყაზბეგის, კინტრიშისა და ფშავ-ხევსურეთის განვითარებისა და მიმდებარე მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბანში, 2018 წელს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი რამდენიმე პრობლემა მოგვარდა:
გაიწმინდა ცენტრალური გზის სანიაღვრე სისტემა; აღდგა ერთი ჭაბურღილი, რომლის საშუალებით ოთხი უბანი მარაგდება. გაიწმინდა სოლოლაკის უბნის გადასასვლელი ბოგირი; შინმოუსვლელთა პარკში დაირგო და საჭიროებისამებრ ირწყვება ნარგავები;

სოფელ კარდენახში, ე.წ. ნუშების უბანში არსებულ ჭაბურღილზე, რომელზეც ამ ეტაპისთვის მხოლოდ ორი რეზერვუარია დამონტაჟებული, არასაკმარისი დებეტის გამო იქ მცხოვრებ სამი უბნის მოსახლეობას წყალი ძალიან მცირე რაოდენობით მიეწოდება. შექმნილი პრობლემის გადასაჭრელად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია ამავე ჭაბურღილზე დამატებით ორ რეზერვუარს განათავსებს. უკვე გამოცხადებულია ტენდერი, რომელიც 10 აგვისტოს დასრულდება. რეზერვუარების დამატების შემდეგ წყალმომარაგება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება.

მუნიციპალიტეტის მერი არჩილ ხანდამაშვილი სოფელ კარდენახში, ე.წ. სკოლის უბნის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივებმა მერთან შეხვედრისას აღნიშნეს, რომ მათთვის ერთ-ერთ მთავარ საკითხს გზის მოწესრიგება და სანიაღვრე არხის მოწყობა წარმოადგენს. შეხვედრაზე ისაუბრეს ასევე წყალმომარაგების პრობლემებზეც. მუნიციპალიტეტის მერია შესაბამის სამსახურებთან ერთად მოსახლეობისთვის საჭირბოროტო საკითხებზე იმუშავებს და შეეცდება, უახლოეს მომავალში პრობლემები ეტაპობრივად მოაგვაროს.

მერი არჩილ ხანდამაშვილი სოფელ ვეჯინის მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრაზე სოფლის საჭიროებებზე, მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრეს. ამ დროისთვის ვეჯინში ე.წ. ჰესის გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობსბის, რომლითაც მოსახლეობა სავარგულებს უკავშირდება. მისი რეაბილიტაცია წლების განმავლობაში გადაუჭრელი პრობლემა იყო.

არჩილ ხანდამაშვილი სოფელ ჩუმლაყის, ე.წ. სტადიონის უბნის მოსახლეობას, დეპუტატ გია შაოშვილთან ერთად შეხვდა და სოფლის პრობლემებს გაეცნო. ადგილობრივებს ყველაზე მეტად აწუხებდათ წყალმომარაგების საკითხი — ბოლო დროს მოსახლეობას წყალი შეფერხებით მიეწოდებოდა, რადგან საუბნო მაგისტრალი გაწმენდას საჭიროებდა. ამ დროისთვის პრობლემა უკვე მოგვარებულია.
არჩილ ხანდამაშვილი ქალაქ გურჯაანში ბელიაშვილის ქუჩის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივები საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ითხოვენ. მუნიციპალიტეტის მერია ბელიაშვილის ქუჩის გზის მოასფალტებას გაისად გეგმავს.

მერიამ ქალაქ გურჯაანში მდებარე დიდების მემორიალის რეაბილიტაციაზე ტენდერი გამოაცხადა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება 35 000 ლარია.

მუნიციპალიტეტის სოფელ შაშიანში 2018 წელს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი რამდენიმე საკითხი გადაიჭრა, კერძოდ: გასუფთავდა წყლის სათავე ნაგებობა; აღდგა სასმელი წყლის 1 კმ-იანი მაგისტრალი, გვირაბიდან რკინიგზამდე, რომლითაც მთელი სოფელი სარგებლობს; ე.წ. საწყობების უბანში აღდგა და მოწესრიგდა წყლის მიწოდება; შესაბამისი ტექნიკით მოსწორდა სავარგულებთან მისასვლელი 7 კილომეტრი სიგრძის გზა.


მუნიციპლიტეტის მერმა ნიკოლოზ ჯანიაშვილმა მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის, აგრეთვე ზემო ქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად ზემო ქედი-არხილოსკალოს დამაკავშირებელი გზის 8-კილომეტრიან მონაკვეთზე დასრულებული სამუშაოები დაათვალიერა. გზაზე დაიგო ასფალტის საფარი, მოეწყო თანამედროვე სტანდარტების საფეხმავლო ტროტუარები და დამონტაჟდა სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერები.

ზემო ქედი-არხილოსკალოს დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა წნორი-დედოფლისწყარო- ქვემო ქედის საავტომობილო გზის სრული რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. პროექტის დასრულების შედეგად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტს უკვე აქვს სოფლებთან დამაკავშირებელი უმაღლესი სტანდარტების გზა.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

მოსახლეობასთან მეტი კომუნკაციისა და ინფორმირების მიზნით, მუნიციპალიტეტის მერი ჯონდო მდივნიშვილი, ლაგოდეხისა და ყვარლის მაჟორიტარ დეპუტატ გურამ მაჭარაშვილთან და მოადგილე ზურაბ ჯაფარიძესთან ერთად, სოფ. ჭიაურისა და საქობოს მოსახლეობას შეხვდა. მერმა ადგილობრივებს გააცნო პროექტები, რომელთა განხორციელებაც მიმდინარე წელს მათს სოფლებში იგეგმება. სოფელ საქობოში და სოფელ ჭიაურში წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასაფლაოებამდე მისასვლელ გზებს.

როგორც მუნიციპალიტეტის მერი ამბობს, სოფლად არსებული მდგომარეობის შესწავლა, მოსახლეობასთან მჭიდრო კავშირი, მათი ინფორმირება და ჩართულობა მისთვის მნიშვნელოვანია. სწ რედ ამ მიზნით მსგავსი საჯარო შეხვედრები ყველა სოფელში გაიმართება.

სოფელ ძველ ანაგაში ორი გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. მათი საერთო სიგრძე 807 მეტრია. ანალოგიური პროექტი ხორციელდება სოფელ ჯუგაანშიც, ძველი ბურღის წყლის უბნისკენ მიმავალ გზაზე, სადაც ასფალტბეტონის საფარი იგება 880 მეტრზე. პროექტები რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანამონაწილეობით ხორციელდება. გზების რეაბილიტაცია სექტემბერში დამთავრდება.

მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი გოგილაშვილმა ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელ ზურაბ კახეთელიძესთან ერთად სოფელ ილიაწმინდაში მიმ- დინარე გზის სამშენებლო სამუშაოები დაათვალიერა. საბავშო ბაღთან მისასველელ 1075 მეტრ გზის მონაკვეთზე ასფალტი იგება.

დუშეთის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერიისა და ინვალიდთა კავშირის ორგანიზებით დუშეთის მუნიციპალიტეტის უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ 57 ოჯახს 18 დასახელების მედიკამენტები და ჰიგიენური საშუალებები გადაეცათ.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში

მუხურის მეფუტკრეობის სამეცნიერო ბაზის ეზოში სამეგრელო-ზემო სვანეთის აგროტურისტული ფესტივალი გაიმართა. რეგიონის პირველ აგროფესტივალში მონაწილეობდნენ: ფერმერები, მეწარმეები, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონული სამმართველოები და მუნიციპალური საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურები.

ფესტივალში მონაწილეობდნენ აგრეთვე: გაეროს განვითარების პროგრამების, შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს, USAID-ის პროექტის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს და სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლები.
სოფელ ლესიჭინეში სსიპ “სოფლის მეურნეობის სამეცნიეერო –კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას საცდელი მეურნეობის“ ფილიალის სანერგე მეურნეობა გაიხსნა. გაეროს განვითარების პროგრამის გარგლებში გადამზაებული სამეგრელოს რეგიონის სოფლის მეურნეობის დარგობრივ სპეციალისტებს საზეიმო ვითარებაში სერტიფიკატები გადაეცათ.

სოფელ ლესიჭინეში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა აგვისტოს ბოლოს დასრულდება. სამუშაოებს მუნიციპალიტეტის მერი დათო გოგუა და მერის პირველი მოადგილე გოჩა ჩიქოვანი გაეცნენ.

საზოგადოებრივი ცენტრის მეშვეობით მოსახლეობას მიეცემა ს შუალება, სოფლიდან გაუსვლელად ისარგებლოს 200-ზე მეტი საჯარო და კერძო სექტორის სერვისით. თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და უახლესი ტექნიკით აღჭურვილ სივრცეში ხელმისაწვდომი იქნება უფასო ინტერნეტი, კომპიუტერები, ვიდეოკონფერენ- ციის აპარატურა და თანამედროვე ელექტრონული ბიბლიოთეკა. საზოგადოებრივ ცენტრში დასაქმდებიან საგანგებოდ შერჩეული და გადამზადებული ადგილობრივი კადრები, რომლებიც ელექტრონული მმართველობის საშუალებით გასცემენ ცენტრალური ხელისუფლებისა და კერძო სექტორის სერვისებს. ცენტრში ასევე განთავსდება მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის ოფისი.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

ზუგდიდის საჭადრაკო სკოლის შენობის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია დაიწყო. სამუშაოების მიმდინარეობას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი ლაშა გოგია, საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა წოწერიასთან და ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროს ლაშა ჯაიანთან ერთად გაეცნო.
ლაშა გოგია: „ზუგდიდის საჭადრაკო სკოლას არაერთი ცნობილი მოჭადრაკისა და მწვრთნელის სახელი უკავშირდება. დღეის მონაცემებით, სკოლაში 231 ბავშვი ირიცხება, რომელთა შორის საქართველოს ჩემპიონები და საერთაშორისო ტურნირის პრი- ზიორები არიან, ამ ბავშვებს კი ხელშეწყობა და განვითარება სჭირდებათ“.

დაგეგმილია შენობის რეკონსტრუქცია, არსებულ შენობაზე მეორე სართულის დაშენება, სადაც განთავსდება დამატებითი საკლასო ოთახები, შეჯიბრების ჩასატარებელი დარბაზი, ადმინისტრაციის ოთახი და სანიტარიული კვანძები. დამონტაჟდება წყალგაყვანილობა-კანალიზაციის, ელექტრომომარაგებისა და გათბობა-გაგრილების ახალი სისტემები; განახლდება შენობის გარე იერსახე. შენობა შშმ პირთათვის ადაპტირებული იქნება. პროექტის სრული ღირებულება 865 300 ლარს შეადგენს. 2018 წელს შესრულდება 500 000 ლარის სამუშაო, მშენებლობა 2019 წელს დამთავრდება.

პროექტი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანადაფინანსებით ხორციელდება.
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის კომისიამ ივლისში 382 ბენეფიციარს სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსა. გახარჯულმა თანხამ 81 936 ლარი შეადგინა.

ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერაში

ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში აგვისტოს თვეში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული ტენდერები: ქალაქ ფოთში, დადიანის მოედნის განათების სამუშაოების შესყიდვა (წინადადებები მიიღება 17 აგვისტომდე. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 23 000 ლარი);
ქალაქ ფოთში, უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა (წინადადებები მიიღება 17 აგვისვისტომდე. შესყიდვის სავარაუდო ღი რებულება 41 525 ლარია);
ფოთში, ქუჩების ორმოული შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა (წინადადებები მიიღება 17 აგვისტომდე. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 84 300 ლარი); ფოთში დიდების მემორიალის კაპიტალური შეკეთების შესყიდვა (წინადადებები მიიღება 22 აგტომდე. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 60 692 ლარი);
ფოთში მრავალბინიანი ს/სახ- ლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (წინადადებები მიიღება 24 აგვისტომდე. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 168 564 ლარია).

მარტვილის მუნიციპალიტეტში

მარტვილის მუნიციპალიტეტში, დოშაყესა და დიდი ჭყონის ერთეულების დამაკავშირებელ გზაზე, 1 500 მეტრზე ასფალტბეტონის საფარის დაგება დამთავრდა (I ეტაპი). ასევე მოეწყო სავალ ნაწილზე და ეზოების მისასვლელებთან წყალ- საწრეტი მილები, რკინაბეტონისა და ბუნებრივი კიუვეტები, ლითო- ნის მილები და სანიაღვრე არხის კედლები. დასრულებული სამუშაოები მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერის პირველმა მოადგილემ დავით სურმავამ დაათვალიერა. პროექტის ღირებულებაა 402 463 ლარი. გზის მშენებლობა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით ხორციელდება.

სენაკის მუნიციპალიტეტში

ძველი სენაკის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრსა და მე-2 ნოსირის უბანში სენაკის მუნიციპალიტეტის მერი ლევან კუპრეიშვილი და მერის პირველი მოადგილე გრიგოლ ბაღათურია ადგილობრივ მცხოვრებლებს შეხვდნენ. მერის თქმით, ძველ სენაკში უახლოეს პერიოდში დაიწყება გაზიფიცირების პროცესი — დამონტაჟდება როგორც საჰაერო, ისე მიწისქვეშა გაზსადენი ქსელი და იგი ადმინისტრაციულ ერთეულს სრულად მოიცავს. იგეგმება აგრეთვე შიდა საუბნო გზების, წყალმომარაგებისა და გარე განა- თების რეაბილიტაცია.

დიალოგის რეჟიმში მიმდინარე შეხვედრაზე მერმა ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლებს გააცნო მუნიციპალიტეტის მასშაბით დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და ასევე პროექტები, რომლებიც სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით უნდა განხორციელდეს.


ბოლნისის მუნიციპალიტეტში

სოფელ ხატისოფლის მოსახლეობას ამჟამად სასმელი წყალი ყოველდღიურად სამსაათიანი გრაფიკით მიეწოდება. გარდა ამისა, სოფელ ხატისოფელში მიმდინარეობს წყალმომარაგების ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროექტის ფარგლებში რეაბილიტირდება ცენტრალური მაგისტრალი, სატუმბი სადგური და რეზერვუარი. სამუშოები აგვისტოს ბოლოს დასრულდება. სოფლის მომმარაგებელი ცენტრალური მაგისტრალის საერთო სიგრძე 7 კილომეტრია. 2015–2016 წლებში რებილიტირებულია აღნიშნული მაგისტრალის 4-კილომეტრიანი მონაკვეთი, დარჩენილი ნაწილი კი წლის ბოლომდე აღდგება. პროექტის დასრულების შემდეგ სოფელს წყალმომარაგების მიწოდების გრაფიკი საგრძნობლად გაუუმჯობესდება.

მოსახლეობის მოთხოვნისამებრ, ინფრატრუქტურის სამსახურის თანამშრომლებმა ადგილობრივებთან ერთად განახორციელეს სოფელში მონიტორინგი, რის შედეგადაც აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას არ აქვს შიდა ონკანები დამონტაჟებული, რაც წყლის დანაკარგს ზრდის, ეს ყოველივე კი სასმელი წლის გრაფიკის სიმცირეზე აისახება.

ადგილობრივ თვითმმართველობის წარმომადგენლები სისტემატურად ხვდებიან მოსახლეობას და ერთობლივად აზუსტებენ პრირიტეტულ საკითხებს.

დმანისის მუნიციპალიტეტში

ჰეპატიტის კვირეულის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა ჩაატარა ნებაყოფლობითი C ჰეპატიტის უფასო სკრინინგი, რომელმაც მუნიციპალიტეტის სოფელი ტნუსიც მოიცვა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, სულ გამოკვლეულია 50 ბენეფიციარი; პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საინფორმაციო საგანმანათლებლო აქტივობები. მოსახლეობაში, ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში ცნობიერების ამაღლების მიზნით დარიგდა საინფორმაციო სახის ბროშურები.


მეტის ნახვა
13-08-2018, 17:17


თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლები სოფელ ასურეთში ადგილობრივ მეწარმეებს შეხვდნენ, გაეცნენ ღვინის წარ- მოების პროცესს და მიიღეს ინფორმაცია ბიზნესის განვითარების საჭიროებების შესახებ. ადგილობრივი მეწარმე ალექსანდრე ჭიჭინაძე გერმანელების მიერ 1881 წელს აშენებულ საოჯახო მარანში „ასურეთული შალას“ ნახევრად მშრალ, მშრალ და ნახევრად ტკბილ ღვინოს აწარმოებს. მეწარმე გეგმავს წარმოების გაფართოებას და სადეგუსტაციოადემონსტრაციო სივრცის მოწყობას, სადაც ტურისტებს საშუალება ექნებათ, მყუდრო და სასიამოვნო გარემოში გასინჯონ ასურეთული შავის, იმავე შალას ღვინო და გაეცნონ ღვინის წარმოების პროცესს. საკუთარ ვენახში მოყვანილი შალას ჯიშის ყურძნისგან აწარმოებს ღვინოს ადგილობრივი მეწარმე მამუკა ლაშხი. წარწერა ეტიკეტზე — „ელიზაბეტთალი“ კი ადგილწარმოშობასა და ასურეთში ღვინის წარმოების ტრადიციებზე მიუთითებს. ამ ღვინოზე არსებული მოთხოვნის გათვალისწინებით, ადგილობრივ მეწარმეს დაგეგმილი აქვს წარმოების გაზრდა და არსებული ვენახის გაშენება-გაფართოება.

როგორც ადგილობრივი მეწარმეები აღნიშნავენ, ასურეთში არსებობს ღვინის ტურიზმის განვითარების დიდი შესაძლებლობები, აქ წარმოებული ღვინის პოპულარიზაცია კი ხელს შეუწყობს მისი ცნობადობის გაზრდას და ექსპორტზე გატანას, ამასთანავე მეწარმეები კიდევ უფრო დაინტე- რესდებიან ტრადიციული მევენახეობის დარგის აღორძინებით. ადგილობრივი ბიზნესის წარ- მომადგენლებთან საკონსულტაციო შეხვედრები მიმდინარეობს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური გან- ვითარების გეგმის შემუშავების პროცესის ფარგლებში. აქაური მეწარმეები ჩართული არიან სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაშიც. ორწლიანი ეკონომიკური განვი- თარების გეგმა ჩამოყალიბდება დაინტერესებული მხარეების მო ნაწილეობით, მათი მოსაზრებების გათვალისწინებით.

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესის სრულყოფილად წარმართვისთვის, გრძელდება აქტიური საკონსულტაციო შეხვედრები ადგილობრივ მეწარმეებთან. მერიის წარმომადგენლები სოფელ წინწყაროში გაეცნენ რძის პროდუქტების საწარმოო პროცესს და ადგილობრივი მეწარმისგან, მერაბ ძირკვაძისგან მოისმინეს ინფორმაცია ბიზნესის განვითარებისთვის აუცილებელი საჭიროებების შესახებ.

კოოპერატივი შპს „წინწყარო +“ ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიით აწარმოებს ნატურალურ რძის პროდუქტებს. აქ დამზადებული იმერული ყველი, სულუგუნი და ყველის სხვა სახეობები, აგრეთვე ნადუღი იყიდება თბილისის დიდ სუპერმარკეტებში. საწარმო არსებული შესაძლებლობებით დღის განმავლობაში უზრუნველყოფს დაახლოებით 10 ტონა რძის გადამუშავებას. მცირე საწარმოში დასაქმებულია 8 ადგილობრივი.

სურსათის უვნებლობის HACCP სისტემის დასანერგად, მეწარმე აქტიურ კონსულტაციებს მართავს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან. დაგეგმილი აქვს წარმოების გაფართოებაც, რაც ადგილზე დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას უზრუნველყოფს. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა — „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ (M4EG) შემუშავებულია ევროკავშირის ინიციატივის ფარგლებში.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია ინიციატივას 2018 წლიდან შეუერთდა. პროგრამა მიზნად ისახავს ევროკავშირის მიერ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ( EaP) ეკონომიკური განვითარებისა და ახალი სამუშაო ადგილების  შექმნისთვის ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერას.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში
კურორტ ბახმაროს, რომელსაც ყოველ ზაფხულს ათასობით დამსვენებელი სტუმრობს, სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ბრიგადა უკვე 24 საათის განმავლობაში მოემსახურება. ეს ადაწყვეტილება სსიპ "საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის" დირექტორმა ავთანდილ თა ლაკვაძემ მას შემდეგ მიიღო, რაც "გურია ნიუსმა" დამსვენებლების პრეტენზიები გააცნო — ისინი წლებია ითხოვენ, რომ კურორტს სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მომსახურებოდა. ამ დრომდე ბახმაროში საათობით უწევდათ ლოდინი სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების მისაღებად, რადგან ბრიგადა ჩოხატაურიდან ადიოდა. ამ საკითხის მოგავრებაში ჩაერთო რეგიონის გუბერნატორის ადმინისტრაცია, რომლის ძალისხმევით ბრიგადისთვის კურორტზე ოთახი გამოიყო.

საქართველოს პარლამენტის წევრის  ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მაჟორიტარი დეპუტატის, ნინო წილოსანის ინიციატივით, კურორტ ბახმაროში სახელმწიფო უწყებებისა და თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შორის გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომელიც მოაგარაკეებთან კურორტის პრობლემებზე საუბრით გაგრძელდა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს, ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს რეგიონალური რეგისტრაციის მართვის სამსახურის, მუნიციპალური განვითარების ფონდის, გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაციისა და გურიის სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლები, აგრეთვე ჩოხატაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელები.


გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ გურჯაანში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გეგმავს. პროექტის ფარგლებში მოასფალტდება: ფარნავაზის, კოსტავას, სანაპიროს, გურამიშვილის, თამარ მეფის და ნონეშვილის სხვადასხვა კორპუსის ეზოები. სატენდერო თანხა 183 405 ლარს შეადგენს. გამარჯვებული 2 აგვისტოს გამოვლინდება.

გურჯაანის კულტურის ცენტრში საკანალიზაციო სისტემისა და სველი წერტილების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს: სრულად შეიცვლება შიდა და გარე საკანალიზაციო ქსელი, ყველა სართულზე მოწესრიგდება სველი წერტილები. სამუშაოებისთვის ა(ა)იპ „გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრის" ბიუჯეტიდან 29 000 ლარამდე დაიხარჯება. რეაბილიტაცია აგვისტოს ბოლოს დასრულდება.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

ლაგოდეხში მოსული უხვი ნალექის შედეგად ჩამოშლილმა მთის მასამ მთლიანად დააბინძურა წყლის სათავე ნაგებობა, რომლითაც მოსახლეობა მარაგდებოდა. ამიტომაც მუნიციპალიტეტის მერის, ჯონდო მდივნიშვილის ინიციატივით და GWP-ის მხარდაჭერით მერიის შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებმა კარდაკარ ჩამოიარეს და მოსახლეობა სასმელი წყლით უზრუნველყვეს. ეს პროცესი მანამდე გაგრძელდება, ვიდრე სრულად არ აღდგება წყალმომარაგება.

დუშეთის მუნიციპალიტეტში 

ჭოპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმდინარეობს წითელსოფელ-ბულაჩაურის დამაკავშირებელი 900-მეტრიანი სამანქანო გზის მონაკვეთის მოასფალტება. ორი ფენა ასფალტის საფარის დაგების შემდეგ დაგეგმილია სანიაღვრე სისტემის და გვერდულების მოწყობითი სამუშაოები. პროექტი ოქტომბერში დასრულდება. აღნიშნულ სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება წლების განმავლობაში მოსახლეობისთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენდა, რადგან გადაადგილების პროლემას ქმნიდა. მოსახლეობა კმაყოფილია მიმდინარე სამუშაოებით — მათ მაჟორიტარმა დეპუტატმა დანაპირები შეუსრულა, პირადად მისი და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის უშუალო ძალისხმევით მოხერხდა გზის ამ მონაკვეთის მოასფალტება.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დევნილების დასახლების წინ ასფალტის დაგებაზე უკვე გა- მოცხადებულია ტენდერი, რომლის ღირებულება 30 366 ლარია. მუნიციპალიტეტის მერიამ უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯა- ხებისთვის 19 საცხოვრებელი სახლის მშენებლობაზე ტენდერი გამოაცხადა. შესყიდვის სატენდერო ღირებულება 519 321 ლარია. საცხოვრებელი ფართით წლის ბოლომდე 30-მდე ოჯახი დაკმაყოფილდება.

ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში

ხელბურთისა და კრივის დარბაზების რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის შესრულებულ სამუ შაოებს ქალაქ ფოთის მერი გოჩა კურდღელია და მერის მოადგილე ირაკლი თოფურია გაეცნენ. მდ. რიონის ქალაქის შტოს ზღვასთან შემაერთებელი არხის გაჭრა, მდინარის კალაპოტის გაწმენდა-ფორმირება, პალიასტომის ტბისა და მდინარე კაპარჭინის ჰიდროდინამიკური რეჟიმის აღდგენა — ეს ის საკითხებია, რომლებზეც ფოთის მუნიციპალიტეტში გამართულ კონფერენციაზე იმსჯელეს. შეხვედრას ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი გოჩა კურდღელია, საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი კაკულია, მერის მოადგილეები მამუკა პაპასკირი და ირაკლი თოფურია, მუნიციპალიტეტის მერიის, საკრებულოს, კოლხეთის ეროვნული პარკის და სხვა უწყებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. 

კონფერენციაზე საქართველოს საინჟინრო აკადემიაში შექმნილი ნაპირდამცავი ახალი ტიპის მოტივტივე ტალღაშემარბილებელი ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მაკეტი წარმოადგინეს. ახალი გამოგონება ლაბორატორიულ გარემოში უკვე გამოიცადა. იგი ზღვაში 8 მეტრის სიღრმეზე, ნაპირიდან 100–150 მეტრის დაშორებით ჩაეშვება და საგრძნობლად შეამცირებს 7–10 ბალამდე სიძლიერის ტალღებს.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში

აზიური ფაროსანას წინაშეწამვლითი ღონისძიებები, მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით, აქტიურად მიმდინარეობს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფლებში, სადაც მობილიზებულია 20 ერთეული მაღალი გამავლობის ტექნიკა. ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება სოფლებში თერმული ნისლის გამოყენებით, ტყისა და სოფლების პერიმეტრებზე ცივი შესხურების ტექნოლოგიით, ხოლო საყანე ფართობებში სატრაქტორო აგრეგატების დახმარებით.ამ პროცესს შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო მუნიციპალიტეტის მერი დათო გოგუა. დღეის მონაცემებით, დასავ ლეთ საქართველოში თერმული ნისლის ტექნოლოგიით დამუშავებულია 350 ათასი ჰა, სატრაქტორო აგრეგატით — 13 ათასამდე ჰა საყანე ფართობი, „მოიზიდე და გაანადგურე“ სადგურების გამოყენებით (ცივი შესხურებით) — 25 ათასი ჰა ფართობი.

სურსათის ეროვნული საააგენტო მოუწოდებს ფერმერებს, მაქსიმალური შედეგის მისაღწევად აქტიურად ჩაერთონ მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლაში.


მარტვილის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერის პირველმა მოადგილემ დავით სურმავამ სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ წაჩხურუში მთავარანგელოზის სახელობის ტაძართან მისასვლელი გზის მშენებლობა დაათვალიერა. პროექტის ფარგლებში დაიგება 1 429 მეტრი ასფალტბეტონის საფარი. პროექტი ასევე მოიცავს გრუნტის კიუვეტების, ღია წყალმიმღები ბეტონის ცხაურის, მიერთებებზე ლითონის მილებისა და გზის დამცავი საყრდენი კედლის მოწყობას, ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყობა მოედანი თავისი მისასვლელებით. პროექტის ღირებულებაა 378 059 ლარი. წაჩხურუს გზის მშენებლობა საქართველოს რე გიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით ხორციელდება.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში

ქართული ვაზისა და ბოლნური ღვინის კულტურის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით ბოლნისის მუნიციაპლიტეტმა, კომპანია,, არემჯიმ“ და მეღვინეთა გაერთიანებამ სამმხრივი მემორანდუმი გააფორმეს ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს დავით ერაზადიშვილმა, ჯონი შუბითიძემ გურამ ავქოფაშვილმა.

მხარეები აღიარებენ მევენახე ღვინეობის დარგს, როგორც კულტურულ-ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტს და გამხატავენ მზადყოფნას, კოორდინირებულად იმუშაონ ქართული ვაზისა და ბოლნური ღვინის კულტურის შესახებ ცნობადობის ამაღლების, რეგიონში დარგის პოპულარიზაციის, მევენახეობა– მეღვინეობის დარგთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაცვლის, ქვემო ქართლში ღვინის ტურიზმის პოტენციალის გაძლიერების მიმართულებით. 


მხარეების ვალდებულებაა, ბოლნისში ღვინის ქართული წესით — ქვევრში დაყენების ტრადიციის დამკვიდრერებას; ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-კონკურსებში ბოლნური ქვევრის ღვინის პოპულარიზაციას; საჭიროებისამებრ მეღვინეთა გაერთიანებაში შემავალი საოჯახო მარნების ღვინის ლაბორატორიული კვლევების ჩა- ტარებას; ბოლნისელი მეღვინეების საქმიანობის მომავალ განვითარებას; ბოლნური ღვინის კულტურის შესახებ ცნობადობის გაზრდას; მეღვინეთა გაერთიანებაში შემავალი საოჯახო მარნების წარმომადგენლებისთვის დარგთან დაკავშირებული სიახ- ლეების სისტემატურ გაცნობასა და რეგიონში ღვინის ტურიზმის პოტენციალის გაძლიერებას.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის სოფელ ალგეთში გზის აღდგენითი სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესს მარნეულის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ზაურ ტაბატაძე საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან გიორგაძესთან და თვითმმართველობის სხვა ხელმძღვანელ პირებთან ერთად გაეცნო. ალგეთის მცხოვრებთ სამუშაოების დასრულების შემდეგ სრულიად ახალი 1591 გრძ./მ კომფორტული გზა ექნებათ. გზის რეაბილიტაციის პროექტი სოფელ ალგეთში თანადაფინანსებით ხორციელდება და მისი სახელშეკრულებლო ღირებულება 219 743 ლარს შეადგენს.

მუნიციპალიტეტის სოფელ საიმერლოში აქტიურად რეობს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, რომელიც 120 აღსაზრდელზეა გათვლილი. საბავშვო ჯგუფებთან ერთად შენობაში განთავსდება სპორტული და სახელოვნებო ღონისძიებებისთვის განკუთვნილი დარბაზი. გარდა ამისა, მოწესრიგდება სააღმზრდელო დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორია. შენობა ადაპტირებული იქნება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებისთვის. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ხორციელდება, რომლის სახელშეკრულებლო ღირებულება 587 000 ლარს შეადგენს.


მეტის ნახვა
1-08-2018, 20:19


გურჯაანის  მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერი არჩილ ხანდამაშვილი სოფელ ახაშენში მიმდინარე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო. პროექტის ფარგლებში, რომელიც რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება, მოასფალტდება 881 მეტრი სიგრძის გზა და მოეწყობა სანიაღვრე არხი. გზის მოასფალტების სამუშაოების დაწყებამდე, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია და ააიპ "გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი" წყლის ქსელს აწესრიგებენ.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი არჩილ ხანდამაშვილი სოფელ კარდენახში, ე.წ. ტეტელოანთ უბნის მოსახლეობას მერის წარმომადგენელთან და დეპუტატთან ერთად შეხვდა. კარდენახელებმა ძირითად გადასაჭრელ საკითხად გზა დაასახელეს.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერიაში ტრადიციულ ყოველკვირეულ თათბირს მუნიციპალიტეტის მერი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი სიღნაღი-დედოფლისწყაროს მაჟორიტარ დეპუტატ ირაკლი შიოლაშვილთან ერთად უძღვებოდა. სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ მერის მოადგილეები, პირველადი სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები და სოფლებში მერის წარმომადგენლები.
ირაკლი შიოლაშვილმა და ნიკოლოზ ჯანიაშვილმა მოისმინეს ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებულ პრობლემებზე და შეხვედრის მონაწილეებთან ერთად მათი გადაჭრის გზებზე იმსჯელეს. საუბარი შეეხო ალოობის პროცესს. აღინიშნა, რომ მუნიციპალიტეტში თავთავიანი კულტურის აღების პროცესი დასასრულს უახლოვდება და უხვმოსავლიანობით არც მიმდინარე წელია გამონაკლისი. თათბირზე მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებიც განიხილეს და მუნიციპალიტეტისთვის მათ მნიშვნელობაზე ისაუბრეს.

სიღნაღის მუნიციპალიტეში

ამინდის გაუარესებისა და სტიქიის გამო სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში — ანაგაში, ვაქირსა და მაშნაარში შიდასაუბნო და სავარგულებთან მისასვლელი გზები დაზიანდა. სოფელ ანაგასა და ვაქირში დაზიანებულია წყალსადენი მაგისტრალი, სავარგულებთან მისასვლელი და შიდასაუბნო გზები, დაზიანებულია ელექტროსადენების ბოძები. სოფელ ილიაწმინდაში მოვარდნილმა წყალმა დატბორა სახლები.

ვითარება ადგილზე შეისწავლეს მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი გოგილაშვილმა, მაჟორიტარმა დეპუტატმა ირაკლი შიოლაშვილმა, საკრებულოს თავმჯდომარემ ილია ხატიაშვილმა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად. სტიქიის შედეგების აღმოსაფხვრელად ყველა შესაბამისი სამსახური ჩართული, მიმდინარეობს ზარალის შესწავლა. ამ დროისთვის სოფელ ანაგასა და ვაქირში გზების გასაწმენდად ტექნიკა მუშაობს.

სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაერთვება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ხევების პრობლემა საჭიროებს სისტემურ მიდგომას.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაგაში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების და შექმნილი ვითარების ადგილზე გასაცნობად საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ილია ბეგიაშვილი, კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი, პარლამენტის წევრი ირაკლი შიოლაშვილი და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გოგილაშვილი იმყოფებოდნენ


დუშეთის მუნიციპალიტეტში

სტიქია დუშეთის მუნიციპალიტეტში: უხვმა ნალექმა და მოვარდნილმა მეწყერმა რამდენიმე სოფელთან მისასვლელი გზა დააზიანა. სტიქიის ეპიცენტრს წარმოადგენდა ბოსლის ხეობა სოფ. ჩოხში, სადაც ინტენსიური წვიმის შედეგად კალაპოტიდან გადმოვიდა შავი არაგვი და დატბორა მიმდებარე ტერიტორიები.

ამ ეტაპზე, ადგილობრივი წარმომადგენლობის ძალისხმევით სოფლებთან მისასვლელი დროებითი გზა უკვე აღდგენილია. მუშაობს სტიქიის შემსწავლელი კომისია, რომელიც უმოკლეს ვადებში დაადგენს ზარალის ოდენობას.

სტიქიის ზონაში იმყოფებოდნენ მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებული — გუბერნატორი ლევან ზაუტაშვილი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი ზურაბ სეხნიაშვილი და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა პასუხისმგებელი პირები.
მობილიზებულია ტექნიკა, მიმდინარეობს დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის ადღგენითი სამუშაოები.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტში დასრულდა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს რუხის ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა. რუხის სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიაზე მდებარე ცენტრი მიმდინარე წლის სექტემბერში გაიხსნება.
ცენტრი აღიჭურვება ყველა იმ სერვისით, რომლებსაც თბილისისა და ზუგდიდის ტექნოპარკები სთავაზობენ მომხმარებელს. ცენტრის მეშვეობით ადგილობრივ ახალგაზრდებს, კერძო კომპანიებსა თუ მოსახლეობას მიეცემათ შესაძლებლობა, გამოიყენონ აქამდე ძნელად ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიები საკუთარი საქმიანობის განვითარებისთვის, მიიღონ ცოდნა როგორც ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში, ისე მეწარმეობის მიმართულებით.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერი მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრებს განაგრძობს. სოფელ ფიჩხიბოგირში ჩასულმა ჯონდო მდივნიშვილმა უშუალოდ მოსახლეობისგან მოისმინა, თუ რა აწუხებთ მათ. ადგილობრივები ძირითად პრობლემად სასმელ წყალს და მოსაწესრიგებელ სატრანსპორტო გზას ასახელებენ. მერი ფიჩხიბოგირელებს კომპეტენციის ფარგლებში დახმარებასა და პრობლემების გადაჭრას დაჰპირდა.

ჯონდო მდივნიშვილმა ვაშლოვნის ქუჩაზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. გზის აღდგენის მეორე ეტაპი დასასრულს უახლოვდება და სულ მალე ამ ქუჩის მცხოვრებლებს კომფორტული საგზაო ინფრასტრუქტურა ექნებათ.

მარტვილის მუნიციპალიტეტში

ქალაქ მარტვილში წერეთლის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. პროექტი ასევე მოიცავს თამარ მეფის, ოქტომბრის, ნ. გეგიას, შეროზიას, დადიანისა და კალინინის ქუჩების რეაბილიტაციას. ჯამში დაიგება 3 500 მეტრი ასფალტბეტონის საფარი. პროექტის ღირებულება, რომელიც რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით ხორციელდება, 607 995 ლარს შეადგენს მიმდინარე სამუშაოებს მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით სურმავა გაეცნო.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერი დათო გოგუა, მერის პირველი მოადგილე გოჩა ჩიქოვანი, მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი კახა შელია ფონდ "აფხაზინტერკონტის“ წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე განიხილეს ის სერვისები, რომლებსაც მოიცავს პროექტი "რეგიონში დაბრუნებული მიგრანტებისთვის ეფექტიანი მხარდაჭერის გარემოს შექმნა".

პროექტის მიზანია სამშობლოში დაბრუნებული მოქალაქეების ისეთი სერვისებით უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს მათს გრძელვადიან და მდგრად რეინტეგრაციას, ჯანმრთელობის პრობლემების გადაჭრის, შემოსავლების გაჩენისა და რეინტეგრაციის მდგრადი საფუძვლის შექმნას.

"აფხაზინტერკონტმა“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში მიგრანტთა მხარდამჭერი პროექტის განხორციელება 2018 წლის მაისიდან დაიწყო.

ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის  მერიაში

ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მიმდინარეობს ტროტუარების კეთილმოწყობა ბაზალტის ბორდიურებით, გადასასვლელებზე იგება რკინაბეტონის საფარი, მონტაჟდება გარე განათების ბოძები. სამუშაო პროცესს გაეცნენ ქალაქ ფოთის მერი გოჩა კურდღელია და მერის მოადგილე ირაკლი თოფური. ფარნავაზ მეფის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია ცოტნე დადიანის მოედნამდე გაგრძელდება.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში

20 ივლისის საღამოს სოფელ დისველში მოსული ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შედეგად საკარმიდამო ნაკვეთები დაზიანდა. სტიქიამ, რომელიც დაახლოებით ნახევარი საათის განმავლობაში გაგრძელდა, ადგილობრივების რამდენიმე საცხოვრებელი სახლის სახურავი მსუბუქად დააზიანა, ხოლო მერაბ ქედელიძის სახლს სახურავი მთლიანად გადახადა.

მეორე დღესვე სტიქიის ადგილზე ვითარების შესასწავლად ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერი, დავით შერაზადიშვილი ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსთან ერთად იმყოფებოდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა სოფელი მთლიანად დაათვალიერეს და დაზარალებულ ოჯახებს დახმარება აღუთქვეს.

მერაბ ქედელიძემ უკვე გამოიძახა კერძო აუდიტი, რომელიც ზარალს შეაფასებს და შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია დაზარალებულს დახმარებას აღმოუჩენს.

დმანისის  მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტში გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე ევროკავშირის პროექტი — "წყალი სიღარიბის აღმოსაფხვრელად". პროექტი, რომელსაც ქვემო ქართლის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში CENN ახორციელებს, ითვალისწინებს Wash ტექნიკურ შეფასებებს. პროექტის ფარგლებში წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის მდგომარეობა ფასდება მუნიციპალიტეტის სკოლებში, ბაღებში, თავშესაფრებსა და ამბულატორიებში.

წალკისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტების შემდეგ მუშაობა ამჯერად დმანისის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს.
ტექნიკური შეფასების შემდგომ დამოუკიდებელი ექსპერტი ანგარიშში წარადგენს როგორც ობიექტზე არსებულ ვითარებას, ისე რეკომენდაციებს.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერიაში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომელიც სოფელ თამარისში გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, გადარჩენისა და პოპულარიზაციის მიზნით შემუშავებული პროექტების განხილვას, აგრეთვე თამარისის ისტორიულ ცენტრში გამავალ ქუჩაზე ტრაუბენბერგის სახელის დარქმევის საკითხს მიეძღვნა.

შეხვედრას მარნეულის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები და სამხრეთ კავკასიაში გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კავშირის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

შეხვედრაზე განიხილეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს სოფლის ისტორიულ ნაწილში, გერმანელი პარტნიორების დახმარებით, გერმანული საცხოვრებელი სახლის შესყიდვას, რომელიც შეიძენს საზოგადოებრივ ფუნქციას და სასარგებლო იქნება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.


მეტის ნახვა
25-07-2018, 20:30


საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიძვილმა კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორ ირაკლი ქადაგიშვილთან ერთად სამუშაო შეხვედრა გამართა კახეთის რეგიონში შემავალი ყველა თვითმმართველი ერთეულის მერებთან და საკრებულოს თავმჯდომარეებთან. შეხვედრას ესწრებოდნენ აგრეთვე: პარლამენტის მაჟორიტარი-დეპუტატები, მინისტრის მოადგილეები, მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი და გუბერნატორის მოადგილეები.

კახეთის რეგიონის ეკონომიკური განვითარების კონცეფციის პრეზენტაციის დროს ყურადღება გამახვილდა კახეთის რეგიონში სასმელი წყლის პრობლემის ეტაპობრივად მოგვარებაზე, ღვინის მუზეუმის, ტურისტული დანიშნულების ადგილების, ტურისტულ ობიექტებამდე მისასვლელი გზებისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარებაზე. ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია გულისხმობს კახეთის ოთხივე სეზონზე მასპინძელ რეგიონად ჩამოყალიბებას.

პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ განიხილეს 2019 წლის  პრიორიტეტული მიმართულებები. კახეთი პირველი რეგიონია, სადაც ცენტრალური ხელისუფლების, სამხარეო ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი ხელისუფლების, წარმომადგენლებმა ერთად იმსჯელეს სამომავლო განვითარების
პერსპექტივებზე და კონკრეტული პროექტები დაგეგმეს.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 

სოფელ ვეჯინში მუნიციპალიტეტის მერიისა და ორგანიზაცია „საქართველოს წითელი ჯვრის“ ორგანიზებით უფასო სამედიცინო გამოკვლევების აქცია გაიმართა. მოსახლეობას საშუალება ჰქონდა გამოეკვლია მუცლის ღრუ და ფარისებრი ჯირკვალი ექოსკოპი ის მეშვეობით, ჩაეტარებინა კარდიოლოგიური გამოკვლევა და სისხლის ანალიზი შაქრის დონის დასადგენად.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი არჩილ ხანდამაშვილი სამედიცინო აქციის მიმდინარეობას პირადად გაეცნო. უფასო სამედიცინო კვლევები მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში უკვე ჩატარდა და მომავალშიც იგეგმება. 


დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში

დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტში ალოობა აქტიურ ფაზაში შევიდა.  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი დედოფლისწყაროს ეწვია და სიღნაღი-დედოფლისწყაროს მაჟორიტარ ირაკლი შიოლაშვილთან, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერ ნიკოლოზ ჯანიაშვილთან და რეგიონის გუბერნატორ ირაკლი ქადაგიშვილთან ერთად შირაქის ველზე ხორბლის მოსავლის აღების პროცესს დაესწრო.
დედოფლისწყაროში თავთავიანი კულტურის მოსავლის აღებას შპს "მექანიზატორი“ ახორციელებს. კახეთის რეგიონში ალოობის პროცესს 103 ერთეული კომბაინი უზრუნველყოფს, აქედან დედოფლისწყაროს სერვისცენტრში 49 კომბაინია მობილიზებული. მოსავლის აღებაში ჩართულია ბელარუსული წარმოების ახალი კომბაინებიც, რომლებიც შპს „მექანიზატორმა“ წელს შეიძინა.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

სოფელ ჭაბუკიანში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებამდე მისასვლელი გზის კაპიტალური რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. გზის მონაკვეთი 2700 მეტრია და სამუშაოების შესრულების პროცესში 4000 მ3 ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა იქნება შეტანილი. სოფ. ჭაბუკიანის, გვიმრიანის, ქვემო ნაშოვარის მოსახლეობა საკუთარ ნაკვეთებთან შეუფერხებლად მისვლას და მოსავლის ტრანსპორტირებას შეძლებს. სულ 2018 წელს სავარგულებამდე მისასვლელი ათი
კილომეტრის გზის რეაბილიტაცია იგეგმება.

სოფელ აფენში ცხაკაიას ქუჩაზე მოეწყობა ჭაბურღილიდაზე სასმელი წყლის მაგისტრალი, დამონტაჟდება საუბნო ონკანები და მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სასმელი წყლით. 100 000 ლარის ღირებულების პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში

5 ივლისს გაიხსნა ნოდარ დუმბაძის მეორე საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, რომელიც მწერლის დაბადებიდან 90 და ოზურგეთის თეატრის დაარსებიდან 150 წელს ეძღვნება.
უკვე მეორედ, ოზურგეთის თეატრი ნოდარ დუმბაძის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს მართავს. თეატრალური ფორუმი მოიცავს ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებების მიხედვით დადგმულ სცენურ–ინტერპრეტაციებს როგორც ქართული პროფესიული,ისე უცხოური თეატრების სცენებზე. ფესტივალში წელს 13 პროფესიული თეატრი მონაწილეობს, მათ შორის 3 უცხოური დასი აზერბაიჯანიდან და რუსეთიდან. ფესტივალზე განჯის სახელმწიფო დრამატული თეატრი „ჰელადოსს“ წარმოადგენს,ხოლო მოსკოვის თეატრი„ნიკიტას კარიბჭე“ ნოდარ დუმბაძის „მე, ბებია, ილიკო და ილარიონის“ ორიგინალურ ვერსიას გვთავაზობს. პერმის თეატრი ქართველი მაყურებლის წინაშე წარდგება სპექტაკლით „ზურიკელა“.

დუშეთის მუნიციპალიტეტში

ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთულში, სოფელ ლაკათხევში, სოფელ ნაღვარევსა და სოფელ გვიდაქეში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული სამი ხევის გაწმენდა გამოდარებისთანავე დაიწყო. ამ ეტაპზე სამუშაოები უკვე დასრულებულია სოფ.ლაკათხევში და მიმდინარეობს სოფელ ნაღვარევში, რომლის დასრულების შემდეგ გაიწმინდება და ამოღრმავდება აგრეთვე სოფელ გვიდაქეს ხევი.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

დაიწყო ზუგდიდის საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია. არსებულ ერთ სართულიან შენობას დაემატება მეორე სართული, სადაც განთავსდება დამატებითი საკლასო ოთახები,შეჯიბრების გასამართი დარბაზი და სანიტარიული ოთახი. შენობა სრულად იქნება ადაპტირებული შშმ პირთათვის. საჭადრაკო სკოლაში ამჟამად 180 ბავშვი სწავლობს. შენობის რეაბილიტაციის შემდეგ სწავლას 300-ზე მეტი მსურველი შეძლებს. სკოლის რეაბილიტაცია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანადაფინანსებით ხორციელდება.

ქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

ფოთში სასწრაფო სამედიცინო  დახმარების ახალი შენობა გაიხსნა. საგანგებო სიტუაციების და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფოთის რაიონულ სამსახურს ევროსტანდარტების შესაბამისი რეანომობილი გადაეცა. ადმინისტრაციული ფართი საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის დირექტორმა ავთანდილ თალაკვაძემ ფოთის მაჟორიტარ
დეპუტატ ირაკლი ხახუბიასთან, მუნიციპალიტეტის მერ გოჩა კურდღელიასთან და საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი კაკულიასთან ერთად გახსნა. ახალ შენობაში პერსონალის მუშაობისა და მოსვენებისთვის ყველა პირობაა შექმნილი. ცენტრი აღჭურვილია საყოფაცხოვრებო და კომპიუტერული ინვენტარით. შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკისთვის სპეციალური სივრცეა მოწყობილი. ახალი რეანიმობილის საშუალებით კლინიკებს შორის კრიტიკული პაციენტების ტრანსპორტირება რეგიონში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ოპერატიულობას გაზრდის.
პროექტი ფოთის მუნიციპალიტეტის,რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხელშეწყობით განხორციელდა.

მარტვილის მუნიციპალიტეტში

ქალაქ მარტვილში თამარ ფების ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია დაიწყო. პროექტი ასევე მოიცავს ოქტომბრის, ნ. გეგიას, შეროზიას, წერეთლის, დადიანისა და კალინინის ქუჩების რეაბილიტაციას. სულ დაიგება 3 500 მეტრი ასფალტბეტონის საფარი. მიმდინარე სამუშაოებს მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით სურმავა გაეცნო.
პროექტის ღირებულება 607 995 ლარს შეადგენს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით ხორციელდება.

სენაკის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტში დაიწყო მზადება სკოლებშია გრარული პროფილის პროგრამის განხორციელებისთვის. გაეროს განვითა (UNDP) წარმომადგენელი სამეგრელო-ზემო სვანეთში მაია მიქავა მუნიციპალიტეტის მერიის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სენაკის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის, მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს–ცენტრის წარმომადგენლებსა და საჯარო სკოლების დირექტორებს შეხვდა. მერიის სხდომათა დარბაზში გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს სენაკის საჯარო სკოლებში საპილოტო პროექტის სახით სადემონსტრაციო ნაკვეთებისა და სახელობო-საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შესაძლებლობა.
პროექტის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობაში სოფლის მეურნეობის დარგის პოპულარიზაცია, აგრარული მეურნეობის გამართვის პრაქტიკული მეთოდებისა და ცოდნის განვითარებით ფერმერებში ახალი ტექნოლოგიებისა და შესაბამისი უნარ-ჩვევების დანერგვა.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტშიდაიწყო აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ქიმიური წამლობის მესამე ეტაპი. წამლობისგან მაღალი ეფექტის მისაღებად სოფლებში კონკრეტული უბნები თერმული ნისლის ტექნოლოგიის გამოყენებით  მუშავდება. სოფელში თერმული ნისლის აგრეგატით აღჭურვილი მაღალი გამავლობის 12-მა ავტომობილმა იმუშავა. მავნებლის საწინააღმდეგო კომპლექსური მოქმედებისთვის ყველა რესურსია მობილიზებული და ეტაპობრივად ყველა სოფელი დამუშავდება.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში

ქალაქ მარნეულში, № 1 საჯარო სკოლის მშენებლობა დაიწყო, რომლის მიმდინარეობის პროცესს მერის მოვალეობის შემსრულებელი ზაურ ტაბატაძე ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვნად და ერთ-ერთ წინგადადგმულ ნაბიჯად შეაფასეს საგანმანათლებლო სფეროში. ქალაქ მარნეულის № 1 საჯარო სკოლის მშენებლობა სახელმწიფოს 1 514 760 ლარი დაუჯდება. სამუშაოები 6 ივლისს დაიწყო და 2019 წლის აპრილში დასრულდება. სკოლა 196 ბავშვზეა გათვლილი.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა წელსაც გრძელდება. სოფელ რაჭისუბანში მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება. მუნიციპალიტეტმა შიდა საავტომობილო გზებზე საფარის დასაგებად ელექტრონული ტენდერი რამდენიმე დღის წინ გამოაცხადა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 500 000 ლარია. 19 ივლისს გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია, რომელმაც სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 დღეში უნდა დაასრულოს.

წალკის მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის მერმა ილია საბაძემ შპს "აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის" ბედიანის ფსიქიატრიულ კლინიკას საჩუქრად გადასცა 160 საწოლისთვის გათვალისწინებული სრული კომპლექტი.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში

დაბა მანგლისის საზოგადორივ ცენტრში მოსახლეობასთან გამართულ შეხვედრაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების მიმდინარე პროცესი განიხილეს. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 2018 წელს შეუერთდა ევროკავშირის ინიციატივას „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ და იტვირთა ვალდებულება, სამოქალაქო საზოგადოების,ბიზნეს სექტორის, არასამათავრობო ორგანიზაციების, ახალგაზრდების, მცირე მეწარმეების აქტიური ჩართულობით,შეიმუშაოს ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სამოქმედო გეგმა, რომელიც სრულყოფილად უნდა ასახავდეს საზოგადოების ინტერესებსა და განვითარების სასურველ მიმართულებებს.
გეგმის შემუშავების პროცესი ითვალისწინებს კონსულტაციებს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. მოსახლეობამ სპეციალური კითხვარის საშუალებით წარმოადგინა საკუთარი მოსაზრებები მუნიციპალიტეტის განვითარების შესახებ.

მეტის ნახვა
13-07-2018, 15:01